Informacje

426250

Jesteśmy szkołą stwarzającą uczniom warunki do pełnego rozwoju i przygotowującą ich do dorosłego życia.

 

Nasz absolwent:

– kieruje się w swoim życiu wartościami chrześcijańskimi,

– jest odpowiedzialnym obywatelem swojej ojczyzny,

– jest samokrytyczny, odpowiedzialny za swoje życie i rozwój, ukierunkowany na samodoskonalenie się,

– jest otwarty, szanuje drugiego człowieka, jest wrażliwy na potrzeby innych i gotowy do bezinteresownej pomocy,

– reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej,

– podejmuje dalsze kształcenie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami,

– dba o kulturę języka ojczystego,

– swobodnie posługuje się dwoma językami obcymi,

– korzysta umiejętnie z różnych źródeł wiedzy w sposób celowy,

– rozumie mechanizmy życia politycznego i gospodarczego,

– jest przyotowany do odbioru różnych form kultury,

– dba o swoje zdrowie i rozwój fizyczny.

 

Szkoła osiąga wysoką jakość kształcenia w oparciu o nowoczesną bazę dydaktyczną i efektywne metody nauczania.
Szkoła stwarza warunki indywidualnego toku kształcenia dla wybitnie uzdolnionych uczniów.
Szkoła stwarza warunki indywidualnego kształcenia poprzez szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych i fakultatywnych.
Szkoła bierze udział w międzynarodowych programach edukacyjnych i współpracuje ze szkołami za granicą.
Szkoła jest organizatorem i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego środowiska.
Kadrę szkoły stanowią nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni o wysokich kwalifikacjach, ustawicznie doskonalący się, którzy są wzorem osobowym i autorytetem dla uczniów.
Rodzice uczniów pełnią rolę wiodącą w procesie wychowania, szkoła spełnia funkcję pomocniczą. Oddziaływania wychowawcze szkoły i domu rodzinnego są spójne i zgodne z przyjętym systemem wartości.
Specyfikę szkoły stanowi stosowanie systemu wychowawczego opartego na pełnym i wzajemnym zaufaniu w relacjach między wychowawcą a wychowankiem oraz na stałej gotowości służenia młodemu człowiekowi życzliwą radą i pomocą, która stwarza między nimi szczególną więź, na wzór więzi rodzinnej.

Komentowanie jest wyłączone