Regulamin szkolny Diecezjalnego Licuem Humanistycznego w Nysie (aktualizacja – sierpień 2017 r.). Zapoznaj się z prawami i obowiązkami uczniów naszej szkoły.

I. PRAWA UCZNIA

Uczeń ma prawo do:

Zdobywania wiedzy.
Jawnej i systematycznej oceny swych osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów w ciągu całego semestru oraz umotywowania oceny semestralnej i rocznej.
Klasyfikacji z przedmiotów niezależnie od oceny zachowania.
Znajomości kryteriów oceny i wymagań z poszczególnych przedmiotów nauczania.
Znajomości oceny semestralnej i rocznej najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, rodzice ucznia muszą być poinformowani przez wychowawcę o takim stanie rzeczy z miesięcznym wyprzedzeniem.
Powtórzenia roku Liceum za zgodą Rady Pedagogicznej pod warunkiem, że liczebność klasy niższej nie przekroczy 22.
Promowania poza normalnym trybem z klasy pierwszej i drugiej do programowo wyższej. Prawo to przysługuje uczniom uzyskującym wyłącznie oceny celujące i bardzo dobre.

Indywidualnego toku nauki, jeśli w jakiejś dziedzinie wykazuje specjalne uzdolnienia i zainteresowania. Decyzję o promowaniu poza normalnym trybem oraz o indywidualnym toku nauki podejmuje Dyrektor Szkoły, po zapoznaniu się z opinią Rady Pedagogicznej oraz opinią Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
Poinformowania o terminie sprawdzianu i zakresie obowiązującej treści przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Liczba sprawdzianów z dużych partii materiału nie może przekraczać trzech w klasach pierwszych (dwa sprawdziany z przedmiotów ogólnych + jeden z języka obcego) oraz czterech w klasach drugich i trzecich (dwa sprawdziany z przedmiotów ogólnych + jeden z języka obcego + jeden z zajęć fakultatywnych) w ciągu tygodnia, a jednego w ciągu dnia (nie dotyczy to tzw. „kartkówek”, które obejmują wąski zakres materiału).
Wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej na warunkach określonych w przedmiotowym systemie oceniania.
Opieki i pomocy nauczycieli przy organizowaniu różnych zajęć pozalekcyjnych.
Udziału w kołach przedmiotowych, uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień poszerzających jego zainteresowania.
Pełnej informacji o olimpiadach przedmiotowych, konkursach, itp. oraz pomocy w przygotowaniu się do nich.
Kulturalnego wyrażania swej opinii na temat życia szkoły, formowania wniosków i propozycji zmian na forum Rady Szkoły.
Interwencji przedstawicieli młodzieży u wychowawcy, dyrektora w sytuacjach konfliktowych bądź grożących zawieszeniem ucznia lub skreśleniem z listy uczniów.
Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach w. f. przez dyrektora szkoły na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty.
Poszanowania godności osobistej, a w sprawach spornych do wyczerpującego uzasadnienia decyzji.
Udzielenia mu czasu na uzupełnienie wiadomości po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności.


II. POWINNOŚCI I OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń powinien:

Uczęszczać regularnie do szkoły i przygotowywać się do lekcji oraz brać czynny udział we wszystkich formach zajęć przewidzianych kalendarzem szkolnym.
Dopilnować, aby wychowawca otrzymał usprawiedliwienie nieobecności w szkole, w terminie jednego tygodnia od powrotu ucznia do szkoły w formie pisemnej (zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie Rodzica z uzasadnieniem nieobecności); dopuszcza się również usprawiedliwienie nieobecności ucznia w formie ustnej (bezpośrednia lub telefoniczna rozmowa Rodzica z wychowawcą)
Utożsamiać się w swoim życiu z wartościami chrześcijańskimi i dawać im świadectwo.
Okazywać szacunek dla symboli narodowych i religijnych.
Godnie reprezentować szkołę na zewnątrz będąc przykładem kulturalnego zachowania, bronić dobrego imienia szkoły.
Uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki powinien reprezentować szkołę w konkursach i olimpiadach w zakresie przedmiotu, z którego został objęty indywidualną pomocą.
Kulturalnie zachowywać się wobec wszystkich pracowników szkoły, koleżanek i kolegów oraz osób obcych.
Reagować na wszystkie przejawy zła.
Dbać o swoje zdrowie, higienę i rozwój fizyczny.
Troszczyć się o pomieszczenia szkolne i znajdujące się w nich wyposażenie. Uczniowie i ich rodzice ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność materialną za celowo zniszczone mienie szkoły.
Przestrzegać następujących przepisów porządkowych:

11.1. niedozwolone jest samowolne opuszczanie zajęć – zgodę na zwolnienie z lekcji może wyrazić jedynie wychowawca klasy, a w razie jego nieobecności dyrektor szkoły,

11.2. ucznia obowiązuje czysty, schludny i przyzwoity ubiór na co dzień, odświętny strój w czasie wyjść organizowanych przez szkołę oraz galowy w czasie uroczystości,

11.3. zabronione jest picie alkoholu, palenie papierosów, posiadanie i stosowanie jakichkolwiek środków odurzających w szkole i poza nią,

11.4. zabronione jest używanie wulgaryzmów oraz określeń obrażających godność osobistą osób drugich,

11.5. jakakolwiek przemoc fizyczna i psychiczna wobec innych jest surowo zabroniona.

11.6. stosować się do zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

Przynależność do organizacji i ugrupowań, których idee są sprzeczne z międzyludzkimi zasadami tolerancji czy wartościami chrześcijańskimi jest zabroniona.
Przestrzeganie powyższych zasad regulaminu obowiązuje również podczas wszystkich form zajęć prowadzonych poza szkołą.

III. NAGRODY

Pochwała wychowawcy wobec klasy.
Pochwała dyrektora wobec wspólnoty szkolnej.
Przedstawienie najlepszych uczniów w danym semestrze podczas spotkania z rodzicami.
Przyznanie stypendium naukowego – zgodnie z zasadami regulaminu stypendialnego.
Wyróżnienie nagrodą książkową podczas zakończenia roku szkolnego za: wyniki w nauce (średnia 4,75) i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, a także 100% frekwencję.
Zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny lub kurs językowy organizowany w ramach międzynarodowych kontaktów szkoły


IV. KARY

Nagana wychowawcy wobec klasy.
Nagana dyrektora wobec wspólnoty szkolnej z powiadomieniem rodziców.
Zawieszenie w prawach ucznia podjęte przez dyrektora szkoły do momentu wydania ostatecznej decyzji przez Radę Pedagogiczną w terminie do 7 dni, która w takim wypadku w zależności od rodzaju przewinienia może:

3.1.zadecydować o sposobie ukarania ucznia,

3.2.wyrazić zgodę na warunkowe ukończenie semestru lub klasy;

3.3.skreślić z listy uczniów, co może nastąpić wówczas, gdy postawa ucznia godzi w dobre imię wiary, Kościoła lub szkoły.

W przypadku nagannych przewinień w stosunku do Regulaminu Ucznia, Rada Pedagogiczna może pominąć pkt. 1, 2, 3 i w trybie natychmiastowym skreślić z listy uczniów.
W wypadku poważnego przekroczenia regulaminu szkolnego przez całą klasę, zawieszenie w prawach ucznia może dotyczyć całej klasy.

Kwestie sporne, nie objęte regulaminem, rozstrzyga się w oparciu o aktualne zarządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.