Przystąpienie naszego liceum do Projektu IT-Szkoła

fot

W roku szkolnym 2017/2018 Diecezjalne Liceum Humanistyczne zostało zgłoszone do udziału w projekcie IT-Szkoła, w którym uczestniczy 636 szkoły ponadgimnazjalne z całej Polski. Uczelnią wyższą odpowiedzialną za przygotowanie i realizację programu jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki. W przygotowaniu materiałów do kursów i wykładów Programu IT Szkoła uczestniczą czołowi polscy wykładowcy informatyki z najlepszych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

Internetowy projekt IT-Szkola adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką ICT. To otwarty program 3 letnich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Zakres kursów IT Szkoła jest skorelowany z aktualną podstawą programową przedmiotu informatyka w liceum ogólnokształcącym oraz z podstawą programową dla zawodu technik informatyk i dlatego stanowi dla nauczycieli informatyki dodatkowe narzędzie wzbogacające proces kształcenia w każdej szkole ponadgimnazjalnej, zarówno w formie samokształcenia w systemie pozaklasowym, jak również w formie wsparcia tradycyjnych zajęć lekcyjnych prowadzonych w systemie klasowym.

Celem Programu IT Szkoła jest między innymi:

  • podwyższenie kompetencji ICT uczniów szkół ponadgimnazjalnych i innych zainteresowanych osób, niezbędnych do dalszego kształcenia się na studiach wyższych, do podjęcia zatrudnienia lub dla potrzeb samokształcenia
  • stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań naukowych w tym zakresie uczniom i innym uczestnikom Programu, uzdolnionym informatycznie
  • wyłonienie poprzez prowadzony w projekcie ranking online, najbardziej aktywnych w działaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego polskich szkół ponadgimnazjalnych

 

W roku szkolnym 2017/2018 do programu przystąpiło 31 uczniów z Liceum Humanistycznego, którzy stali się słuchaczami IT Szkoły i zaliczyli odpowiednią liczbę kursów e-learningowych. Decyzją Rektora uczniom tym w roku akademickim 2017/2018 zostanie nadany status „studenta Programu IT Szkoła Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki” i dzięki temu uzyskają darmowy dostęp do zasobów Microsoft Imagine Premium (dawniej Dream Spark) – dostęp do licencjonowanego oprogramowania firmy Microsoft.

 

<<Microsoft Imagine Premium  – dawniej: Microsoft DreamSpark oraz MSDN Academic Alliance – program przedsiębiorstwa Microsoft skierowany do wybranych, zarejestrowanych, uczniów, studentów i pracow- ników naukowych. Uczestnicy mogą pozyskać darmowe licencje wraz z plikami instalacyjnymi pewnej części oprogramowania firmy Microsoft (systemów operacyjnych, programów biurowych, serwerów i środowisk tworzenia aplikacji) pod warunkiem, że będą korzystać z otrzymanego oprogramowania jedynie w celach edukacyjnych – w ramach licencji EDU). Dla przedsiębiorstwa Microsoft jest to jedna z form popularyzacji własnego oprogramowania w społecznościach akademickich oraz forma pomocy w nauczeniu się technologii Microsoft.>>

 

  • Czas realizacji projektu: od 1 X 2017 do – nadal
  • Szkolny koordynator projektu: Beata Krzan
  • Oficjalna witryna projektu: http://it-szkola.edu.pl

Komentowanie jest wyłączone