Regulamin Szkoły Podstawowej

 

REGULAMIN UCZNIOWSKI

 DIECEZJALNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NYSIE

 

(wyciąg ze statutu szkoły) 

Uszczegółowienia dotyczą stroju szkolnego i korzystania z telefonów komórkowych.

 

 

Prawa i obowiązki uczniów

 

§ 44

 

Uczniowie mają prawo do:

 • dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,
 • życzliwego i podmiotowego ich traktowania,
 • znajomości programu edukacyjnego, wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 • sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania,
 • zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • otrzymania pomocy w przypadku trudności,
 • wpływania na życie szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim,
 • wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,
 • korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty niebędące jednostką samorządu terytorialnego.

 

 

§ 45

 

Uczniowie mają obowiązek:

 • przestrzegania statutu szkoły,
 • włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne,
 • systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia w  lekcjach i innych zajęciach szkolnych,
 • kulturalnie i z szacunkiem, zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów – koleżanek i kolegów,
 • godnego reprezentowania szkoły,
 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

 

 

§46

 

Ustalony w szkole strój, ma wymiar wychowawczy. W szczególności:

 • pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności;
 • jednoczy wspólnotę uczniów;
 • uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych;
 • strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.

Pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy i skupiając się na tym, co w szkole najważniejsze, czyli na nauce ustala się następujące zasady dotyczące ubioru i wyglądu ucznia: 

Ucznia obowiązuje czysty, estetyczny ubiór na co dzień, odświętny strój w czasie wyjść organizowanych przez szkołę oraz galowy w czasie uroczystości.

Strój galowy:

dla dziewcząt – biała klasyczna bluzka z długim lub krótkim rękawem, granatowa lub czarna spódnica (długość co najmniej do połowy uda) lub eleganckie spodnie w tych samych kolorach oraz klasyczne eleganckie buty w tej kolorystyce;

dla chłopców – biała klasyczna koszula z długim lub krótkim rękawem, granatowe lub czarne spodnie (ewentualnie garnitur) oraz klasyczne eleganckie buty w ciemnych kolorach.

Strój odświętny:

elegancki, w stonowanych kolorach, nie zawierający elementów stroju sportowego, stosowny do różnego rodzaju wyjść poza szkołę np. do teatru lub muzeum

Strój codzienny: 

 1. czysty, estetyczny wg osobistych upodobań co do stylu klasyczny lub sportowy;

dla dziewcząt – spódnica (długość co najmniej do połowy uda) lub spodnie (długie lub do kolan),

dla chłopców – długie spodnie o klasycznym kroju; w okresie letnim mogą być krótsze (do kolan);

 1. Okrycia zakładane bezpośrednio na ciało nie mogą być przeźroczyste, mieć dużych dekoltów, powinny mieć długość zasłaniającą brzuch i ramiona.
 2. Podczas pobytu w szkole nie nosi się nakryć głowy (czapki, kaptury).
 3. Noszone ubrania, torby, plecaki nie mogą zawierać nadruków (także w języku obcym) ani emblematów o charakterze wulgarnym, obraźliwym, prowokacyjnym lub wywołującym agresję.

 

§47

 1. Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:
 • picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w szkole i poza nią,
 • przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z  procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności,
 • noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego,
 • stosowania jakiejkolwiek formy przemocy,
 • przynoszenia do szkoły gier i urządzeń elektronicznych (innych niż telefony komórkowe),
 • nagrywania głosu i obrazu osób trzecich,
 • farbowania włosów i stosowania makijażu, malowania paznokci,
 • opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć.
 1. Uczeń zobowiązany jest przed wejściem do sali, w której odbywają się zajęcia, biblioteki lub świetlicy, do wyłączenia telefonu i schowania go do plecaka.
 2. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego w trakcie zajęć jedynie za zgodą

 i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia lub sprawującego opiekę lub nauczyciela świetlicy,  biblioteki.

 

§49

System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów.

 1. Uczeń może być nagrodzony za:
  • wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie;
  • wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych;
  • rzetelną naukę i pracę społeczną;
  • dzielność i odwagę;
  • 100% frekwencję.
 2. Rodzaje nagród:
  • pochwała wychowawcy wobec klasy;
  • pochwała dyrektora wobec szkoły;
  • list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców;
  • nagrody książkowe z okazji zakończenia pracy w samorządzie uczniowskim i zakończenia roku szkolnego;
  • nagrody rzeczowe.
 3. Nagrodę, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku pozostałych – dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody dyrektora szkoły za osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza obowiązujący program nauczania.
 1. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.
 2. Kary uczniowie otrzymują za:
  • naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;
  • notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce;
  • naruszanie nietykalności cielesnej;
  • brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, innych pracowników oraz osób poza szkołą;
  • rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, pornografia, wagary);
  • udowodnioną kradzież.
 3. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-dyscyplinującej.
 4. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.
 5. System kar obejmuje:
 • upomnienie wychowawcy lub nauczyciela;
 • upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców;
 • obniżenie oceny z zachowania;
 • nagana dyrektora;
 • złożenie wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły – w  szczególnych przypadkach, jeżeli wszystkie podjęte wcześniej środki wychowawcze nie odnosiły pozytywnych rezultatów.
 1. Dyrektor szkoły występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po uprzedniej rozmowie z jego rodzicami.
 2. Szczególne przypadki, o których mowa w ust. 9 pkt 5, obejmują:
  • świadome i ciągłe nieposzanowanie własnego zdrowia (nikotynizm, alkoholizm, narkomania);
  • notoryczne stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i dorosłych;
  • niszczenie mienia, kradzieże, popełnianie czynów przestępczych;
  • ciągłe wagarowanie i niewypełnianie obowiązków szkolnych.
 3. O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia w formie pisemnej.
 4. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może uchylić wymierzoną karę.
 5. Rodzice ucznia mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od wymierzenia kary.
 6. Wykonanie kary, za wyjątkiem kary wymienionej w ust. 9 pkt 4, może być zawieszone na okres jednego miesiąca, jeżeli uczeń uzyska poręczenie co najmniej jednego z niżej wymienionych organów szkoły:

          1)   wychowawcy oddziału;

         2)   samorządu uczniowskiego.

 1. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z  nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.

 

 

Zaopiniowano pozytywnie

na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 30 sierpnia 2017 r.

Komentowanie jest wyłączone