Uczniom rozpoczynającym naukę w klasie I szkoły podstawowej proponujemy następujący plan kształcenia

 

I ETAP EDUKACYJNY:

klasa 1

Edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna, muzyczna, plastyczna, techniczna, informatyczna -19 godzin,

Język obcy nowożytny – j. angielski - 5 godzin,

Wychowanie fizyczne - 3 godziny,

Religia - 2 godziny,

Razem zajęć obowiązkowych - 29 godzin,

Oprócz zajęć obowiązkowych proponujemy 6 godzin zajęć rozwijających,

Razem 35 godzin zajęć obowiązkowych i dodatkowych.

 dooferty1

klasy 2  i  3

Edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna, muzyczna, plastyczna, techniczna, informatyczna -19 godzin,

Język obcy nowożytny – j. angielski - 5 godzin,

Wychowanie fizyczne - 3 godziny,

Religia - 2 godziny,

Razem zajęć obowiązkowych - 29 godzin,

Oprócz zajęć obowiązkowych proponujemy 6 godzin zajęć rozwijających,

Razem 35 godzin zajęć obowiązkowych i dodatkowych.

ZAPEWNIAMY:

 • bezpieczeństwo dziecka na terenie szkoły (monitorowane wejście);
 • przyjazne otoczenie i życzliwą atmosferę (nauka i zabawa w nowych, kolorowych klasach pod troskliwą opieką);
 • wsparcie rodziców w wychowaniu do uniwersalnych wartości chrześcijańskich;
 • zwiększoną liczbę godzin dydaktycznych;
 • edukację prowadzoną przez nauczycieli z doświadczeniem i pasją;
 • rozszerzone kształcenie w zakresie języków obcych:
 • 5 godzin tygodniowo języka angielskiego od klasy I (z podziałem na grupy wg poziomu umiejętności językowych);
 • 3 godziny drugiego języka obcego od klasy IV (j. niemiecki lub j. hiszpański);
 • szeroką ofertę zajęć rozwijających talenty i zainteresowania: zajęcia muzyczno-rytmiczne, teatralne, plastyczne, literackie, matematyczno-logiczne, sportowe na sali gimnastycznej;
 • wycieczki edukacyjne i zajęcia w terenie;
 • dbałość o rozwój fizyczny i zdrowie dziecka;
 • obiady w szkole;
 • opiekę w świetlicy w godzinach 7.00 – 17.00

 

 do oferty2

 Warunki przyjęcia:
złożenie w sekretariacie karty zgłoszenia dziecka do szkoły do 08.05.2020 r. (osobiście, drogą mailową lub pocztą tradycyjną)
rozmowa kandydata i jego rodziców z księdzem dyrektorem: 11 – 15.05.2020 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji 19.05.2020 r., godz. 13.00
potwierdzenie decyzji o nauce w naszej szkole poprzez podpisanie umowy o naukę 19 – 20.05.2020 r. w godz. 15.30 – 17.00

Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszenia dziecka do szkoły (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły),
 • informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
 • trzy zdjęcia legitymacyjne.

II ETAP EDUKACYJNY:

klasa 4

religia - 2 godziny,  j. polski - 6 godzin,  j. obcy nowożytny - j.angielski - 5/5 godzin, drugi język obcy nowożytny – j. niemiecki/j. hiszpański - 3/3 godziny, muzyka - 1 godzina, plastyka - 1godzina, historia - 1godzina, przyroda - 2 godziny, matematyka - 4 godziny, informatyka - 1/1 godzina, technika - 1 godzina, wychowanie fizyczne - 4 godziny, zajęcia z wychowawcą - 1godzina, wychowanie do życia w rodzinie - 14 godzin na rok.

klasa 5

religia - 2 godziny,  j. polski - 6 godzin,  j. obcy nowożytny - j.angielski - 5/5 godzin, drugi język obcy nowożytny – j. niemiecki/j. hiszpański - 3/3 godziny, muzyka - 1 godzina, plastyka - 1godzina, historia - 2 godziny, geografia - 1 godzina, biologia - 1 godzina, matematyka - 4 godziny, informatyka - 1/1 godzina, technika - 1 godzina, wychowanie fizyczne - 4 godziny, zajęcia z wychowawcą - 1godzina, wychowanie do życia w rodzinie - 14 godzin na rok.

 klasa 6

religia - 2 godziny,  j. polski - 5 godzin,  j. obcy nowożytny - j.angielski - 5/5 godzin, drugi język obcy nowożytny – j. niemiecki/j. hiszpański - 3/3 godziny, muzyka - 1 godzina, plastyka - 1godzina, historia - 2 godziny, geografia - 1 godzina, biologia - 1 godzina, matematyka - 4 godziny, informatyka - 1/1 godzina, technika 1 godzina, wychowanie fizyczne - 4 godziny, zajęcia z wychowawcą - 1godzina, wychowanie do życia w rodzinie - 14 godzin na rok.

 klasa 7

religia - 2 godziny, j. polski - 5 godzin, j. obcy nowożytny - j.angielski - 5/5 godzin, drugi język obcy nowożytny – j. niemiecki/j. hiszpański - 3/3 godziny, muzyka - 1 godzina, plastyka - 1godzina, historia - 2 godziny, geografia - 2 godziny, biologia - 2 godziny, chemia - 2 godziny, fizyka - 2 godziny, matematyka - 4 godziny, informatyka - 1/1 godzina, wychowanie fizyczne - 4 godziny, zajęcia z wychowawcą - 1 godzina, doradztwo zawodowe - 10 godzin na rok, wychowanie do życia w rodzinie - 14 godzin na rok.

 klasa 8

religia - 2 godziny,  j. polski - 5 godzin,  j. obcy nowożytny - j.angielski - 5/5 godzin, drugi język obcy nowożytny – j. niemiecki/j. hiszpański - 3/3 godziny, historia - 2 godziny, wiedza o społeczeństwie 2 godziny, geografia - 1 godzina, biologia - 1 godzina, chemia - 2 godziny, fizyka - 2 godziny, matematyka - 5 godzin, informatyka - 1/1 godzina, wychowanie fizyczne - 4 godziny, edukacja dla bezpieczeństwa - 1 godzina, zajęcia z wychowawcą - 1 godzina, doradztwo zawodowe - 10 godzin na rok, wychowanie do życia w rodzinie - 14 godzin na rok.

 

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE JĘZYKÓW OBCYCH:

Pierwszy język obcy – język angielski w wymiarze 5 godz./tyg.:

 • kontynuacja nauki w grupie o poziomie zaawansowania dostosowanym do poziomu umiejętności ucznia ustalonym na podstawie testu kwalifikacyjnego (pisemnego i ustnego);

Drugi język obcy – język niemiecki lub język hiszpański w wymiarze 3 godz./tyg.

 • przydział do grupy w zakresie drugiego języka obcego jest uzależniony od kwalifikacji do grupy języka angielskiego oraz miejsca uzyskanego przez ucznia na liście rankingowej.

Ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikacji do grup językowych podejmuje dyrektor szkoły.

Dodatkowa oferta edukacyjna:

 • Zajęcia pozalekcyjne:
  • koła przedmiotowe,
  • koła artystyczne:
   • teatralno-recytatorskie,
   • plastyczne,
   • muzyczne,
  • zajęcia sportowe:
   • koło taneczne,
   • koła sportowe,
   • sobotnie zajęcia fakultatywne.
 • Indywidualny tok nauki (program nauki) dla uczniów zdolnych.
 • Indywidualne kształcenie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wycieczki edukacyjne (kulturalne, krajoznawcze, rekreacyjne).