Szkoła osiąga wysoką jakość kształcenia w oparciu o nowoczesną bazę dydaktyczną i efektywne metody nauczania. Szkoła stwarza warunki indywidualnego toku kształcenia dla wybitnie uzdolnionych uczniów.

 

Szkoła stwarza warunki indywidualnego kształcenia poprzez szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych i fakultatywnych.

Szkoła bierze udział w międzynarodowych programach edukacyjnych i współpracuje ze szkołami za granicą.
Szkoła jest organizatorem i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego środowiska.
Kadrę szkoły stanowią nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni o wysokich kwalifikacjach, ustawicznie doskonalący się, którzy są wzorem osobowym i autorytetem dla uczniów.
Rodzice uczniów pełnią rolę wiodącą w procesie wychowania, szkoła spełnia funkcję pomocniczą. Oddziaływania wychowawcze szkoły i domu rodzinnego są spójne i zgodne z przyjętym systemem wartości.
Specyfikę szkoły stanowi stosowanie systemu wychowawczego opartego na pełnym i wzajemnym zaufaniu w relacjach między wychowawcą a wychowankiem oraz na stałej gotowości służenia młodemu człowiekowi życzliwą radą i pomocą, która stwarza między nimi szczególną więź, na wzór więzi rodzinnej.