Dane ogólne szkoły

Diecezjalna Szkoła Podstawowa w Nysie jest katolicką szkołą ogólnokształcącą o uprawnieniach szkoły publicznej mieszczącą się w Nysie na ulicy św. Piotra 1A. Dyrektorem szkoły jest ks. Henryk Wolff, organem prowadzącym jest Diecezja Opolska. Szkoła powstała w roku szkolnym 2017/2018 w wyniku przekształcenia Diecezjalnego Gimnazjum założonego w 1999 roku przez Ordynariusza Diecezji Opolskiej księdza arcybiskupa Alfonsa Nossola.

Szkoła stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o chrześcijański system wartości. Szkoła jest otwarta dla wszystkich uczniów, którzy akceptują jej program.

Uczniowie

W roku szkolnym 2019/ 2020 szkoła liczyła 8 oddziałów. Do 4 oddziałów zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz 4 oddziałów klas V – VIII uczęszcza 143 uczniów.

Kadra Szkoły

W Diecezjalnej Szkole Podstawowej Nysie pracuje 35 nauczycieli. Kadra pedagogiczna o wysokich kompetencjach dba o wysoki poziom kształcenia i wychowania, kładąc duży nacisk na indywidualizację kształcenia.

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy wspólnotą uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców opartą na poszanowaniu godności człowieka. Naszym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia z uwzględnieniem jego indywidualności, w oparciu o podstawowe wartości chrześcijańskie.

WIZJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą stwarzającą uczniom warunki do pełnego rozwoju i przygotowującą ich do dorosłego życia.

 • Szkoła osiąga wysoką jakość kształcenia w oparciu o nowoczesną bazę dydaktyczną i efektywne metody nauczania.
 • W szkole prowadzone są innowacje pedagogiczne.
 • Szkoła stwarza warunki indywidualnego toku kształcenia dla wybitnie uzdolnionych uczniów.
 • Szkoła stwarza warunki indywidualnego kształcenia poprzez szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych i fakultatywnych.
 • Szkoła zapewnia indywidualną pomoc psychologiczno- pedagogiczną uczniomi ich rodzicom, szczególnie w wyborze dalszego kierunku kształcenia.
 • Szkoła stwarza możliwości rozwijania kompetencji międzykulturowych oraz przygotowuje ucznia do życia w świecie globalnym.
 • Szkoła jest organizatorem i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego środowiska.
 • Kadrę szkoły stanowią nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni o wysokich kwalifikacjach, ustawicznie doskonalący się, którzy są wzorem osobowym i autorytetem dla uczniów.
 • Rodzice uczniów pełnią rolę wiodącą w procesie wychowania, szkoła spełnia funkcję pomocniczą. Oddziaływania wychowawcze szkoły i domu rodzinnego są spójne i zgodne z przyjętym systemem wartości.
 • Specyfikę szkoły stanowi stosowanie systemu wychowawczego opartego na pełnym i wzajemnym zaufaniu w relacjach między wychowawcą a wychowankiem oraz na stałej gotowości i służenia młodemu człowiekowi życzliwą rada i pomocą, która stwarza między nimi szczególną więź, na wzór więzi rodzinnej.

WIZJA ABSOLWENTA

Nasz absolwent:

 • kieruje się w swoim życiu wartościami chrześcijańskimi,
 • jest odpowiedzialnym obywatelem swojej ojczyzny,
 • jest przygotowany do życia w świecie globalnym, z mnogością kultur, religii i ideologii,
 • jest samokrytyczny, odpowiedzialny za swoje życie i rozwój, ukierunkowany na samodoskonalenie się,
 • jest otwarty, szanuje drugiego człowieka, jest wrażliwy na potrzeby innych i gotowy do bezinteresownej pomocy,
 • reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej,
 • podejmuje dalsze kształcenie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami,
 • dba o kulturę języka ojczystego,
 • swobodnie posługuje się dwoma językami obcymi,
 • korzysta umiejętnie z różnych źródeł wiedzy w sposób celowy,
 • posiada kompetencje naukowo-techniczne
 • rozumie mechanizmy życia politycznego i gospodarczego,
 • jest przygotowany do odbioru różnych form kultury,
 • jest kreatywny i przedsiębiorczy,
 • dba o swoje zdrowie i rozwój fizyczny,