REGULAMIN INTERNATU DIECEZJALNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I DIECEZJALNEGO LICEUM HUMANISTYCZNEGO

W NYSIE

(modyfikacja sierpień 2019 )

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287);
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245

oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287);

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.

z 2003r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.)

 • Statut Szkoły

I  Postanowienia ogólne

Internat zastępuje wychowankowi dom rodzinny i stwarza warunki do rozwijania własnych zainteresowań, uzdolnień i dyspozycji. Przygotowuje wychowanka do samodzielnego uczestniczenia w życiu społecznym oraz uczy umiejętnego organizowania własnego życia zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Stara się wychowywać ludzi odpowiedzialnych, uczciwych, kulturalnych, zdyscyplinowanych i obowiązkowych.

II  Organizacja

1) Otwarcie lub likwidacja internatu następuje decyzją Organu Prowadzącego.

2) Kierownikiem internatu jest dyrektor szkoły.

3) Wychowawcy internatu, którzy są członkami Rady Pedagogicznej sprawują opiekę nad wychowankami:

 • służą wychowankom pomocą i opieką;
 • stwarzają wychowankom warunki do nauki i wypoczynku;
 • wychowawcy planują, realizują i oceniają działalność wychowanków;
 • wyrabiają u wychowanków samodzielność;
 • podnoszą i kształtują odpowiedzialność za stan powierzonego lub użytkowanego wychowankom mienia, przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa; wyrabiają u wychowanków właściwe nawyki w tym zakresie;
 • współpracują z rodzicami i nauczycielami;
 • wychowawcy są rzecznikami spraw wychowanków wobec rady Pedagogicznej;

4) Zajęcia w internacie rozpoczynają się o godz. 20.00 w dniu wolnym poprzedzającym dzień zajęć szkolnych, kończą się o godz. 18.00 w dniu zakończenia zajęć w szkole.

5) Wychowankowie internatu nie mogą przyjmować gości na terenie internatu – wyjątkiem są odwiedziny rodziców.

6) W czasie wolnym wychowankowie mogą wychodzić poza obręb internatu po uprzednim poinformowaniu wychowawcy.

7) Wyjście w każdym innym czasie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody wychowawcy, poprzedzonej informacją od rodziców lub opiekunów.

8) O nieobecności wychowanka w internacie w dniach nauki szkolnej rodzice lub opiekunowie wychowanka zobowiązani są powiadomić wychowawcę o okresie i przyczynie absencji.

9) Pozostanie w internacie w godzinach nauki szkolnej lub w dniach wolnych wymaga zgody kierownika internatu.

10) Ze względów bezpieczeństwa drzwi do pokojów wychowanków mogą być zamykane na klucz tylko w czasie ich nieobecności.

11) Wszelkie informacje związane z opuszczeniem internatu będą zapisywane w dzienniku internatu.

III  Rozkład dnia w internacie

8.00 – 15.15 – zajęcia lekcyjne

15.20 – 16.30 – czas wolny

16.30 – 18.00 – nauka własna

18.00 - kolacja

18.30 – 21.30 – nauka własna

21.30 – sprzątanie i wietrzenie sal, toaleta wieczorna

22.00 - cisza nocna

22.30 – zupełne wygaszenie świateł; możliwość palenia świateł w salach do godziny 23.00 po wcześniejszym uzyskaniu zgody wychowawcy;

IV  Wychowankowie internatu

1) O przyjęciu do internatu może ubiegać się uczeń:

 • mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd jest niemożliwy lub utrudniony;
 • w przypadku szczególnych, uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnymi bądź wychowawczymi, do internatu może być przyjęty uczeń z miejscowości będącej siedzibą szkoły – w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły.

2) Prawa wychowanka przebywającego w internacie określa Statut Szkoły, a ponadto wychowanek ma prawo do:

 • zakwaterowania i całodziennego, odpłatnego wyżywienia;
 • korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu, służących do nauki własnej, pogłębianiu zainteresowań i uzdolnień;
 • wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie i szkole oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach sportowych, technicznych, artystycznych prowadzonych przez placówki działające w środowisku;
 • korzystanie z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie;
 • przyjmowania w odwiedziny rodziców;
 • współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu;

3) Obowiązki wychowanka przebywającego w internacie określa Statut Szkoły, a ponadto wychowanek ma obowiązek:

 • systematycznie uczyć się, wykorzystując jak najlepiej czas i warunki do nauki;
 • współudziału w organizacji pracy i wypoczynku;
 • udzielania współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce;
 • utrzymania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych, ogólnodostępnych i otoczenia internatu;
 • regularnego uiszczania opłat za wyżywienie i zakwaterowanie;
 • poszanowanie sprzętu znajdującego się w internacie i dokonywanie na własny koszt napraw uszkodzeń zaistniałych na skutek zamierzonego działania;
 • przestrzeganie rozkładu dnia;

4) Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską oraz w przypadku niewywiązywania się z obowiązków, wychowanek może utracić prawo do zamieszkania w internacie.

5) Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje Dyrektor Szkoły.

6) Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo zamieszkania w internacie.

7) W internacie zabronione jest:

 • picie alkoholu, palenie papierosów, posiadanie i stosowanie jakichkolwiek środków odurzających w internacie i poza nim;
 • używanie w pokojach czajników elektrycznych, grzejników, żelazek, itp.;
 • używanie w pokojach otwartego ognia (np. zapalniczek, świeczek);
 • manipulowanie przy urządzeniach elektrycznych;
 • wprowadzanie osób obcych (z wyjątkiem rodziców);

V  Nagrody i wyróżnienia

 1. Wyróżnienie słowne wobec grupy;
 2. Adnotacja w dzienniku internatu;
 3. Pochwała kierownika internatu;
 4. Nagroda rzeczowa;
 5. List pochwalny wysłany do rodziców;
 6. Wniosek o podwyższenie oceny zachowania;

VI  Kary – za naruszenie regulaminu internatu

 1. Upomnienie ustne;
 2. Adnotacja w dzienniku internatu;
 3. Ograniczenie wyjść z internatu;
 4. Nagana kierownika internatu;
 5. Nagana z ostrzeżeniem wydalenia z internatu;
 6. Warunkowe pozostawienie w internacie;
 7. Wydalenie z internatu:
 • wniosek wychowawcy o wydalenie wychowanka z internatu wymaga większości bezwzględnej Rady pedagogicznej Szkoły;
 • odwołania od decyzji wychowawcy rozpatruje kierownik internatu i Rada Pedagogiczna Szkoły;

Świetlica jest dostępna dla uczniów klas I - III w godzinach od 7:00 do 17:00

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W DIECEZJALNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NYSIE

Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078).

§  1.

Postanowienia ogólne

1) Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły określone w Statucie Szkoły oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.

2) Świetlica obejmuje opieką uczniów klas I – III, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

 1. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
 2. lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 1. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i miesięcznego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
 2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany, przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

§ 2.

Cele i zadania świetlicy

1) Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz zaspokojenia potrzeb – bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych w aspekcie wychowania.

2) Do głównych zadań świetlicy należy:

 1. organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej;
 2. tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji;
 3. tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych);
 4. rozwijanie samodzielności;
 5. pobudzanie ciekawości poznawczej;
 6. współdziałanie z rodzicami i nauczycielami (przekaz informacji o niezaspokojonych potrzebach dziecka i wynikających z tego zachowań);
 7. pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy szkoły.

§ 3.

Założenia organizacyjne

 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 7.00 do 7.55 oraz od 14.15 do 17.00.
 2. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice.
 3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń dzieci do świetlicy, pierwszeństwo przy przyjęciu dziecka do świetlicy mają dzieci rodziców pracujących na podstawie oświadczenia zawartego w deklaracji.
 4. Dziecko korzystające ze świetlicy zgłasza swoje przyjście wychowawcy świetlicy.
 5. Wychowawcy świetlicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka od momentu zgłoszenia przez dziecko swojego przyjścia do momentu odebrania przez osoby upoważnione
 6. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów nie powinna przekraczać 26 osób.
 7. Nauczyciel pracujący w świetlicy przygotowuje na każdy dzień tygodnia co najmniej jedno zajęcie programowe i przeprowadza je w czasie dogodnym dla ucznia. Zajęcia programowe trwają czasowo w zależności od treści, zainteresowania i aktywności ucznia. 

§ 4.

Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej

1) Uczniowie klasy I przychodzą do świetlicy przed lekcjami pod opieką rodzica (opiekuna), po lekcjach pod opieką nauczyciela realizującego ostatnią lekcję w danym dniu.

2) Podczas przebywania w świetlicy uczniowie są zobowiązani do:

  1. udziału w zajęciach świetlicowych,
  2. dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,
  3. zgłaszania do wychowawców wszystkich wyjść,
  4. przestrzegania dyscypliny,
  5. dbania o czystość i porządek,
  6. szanowania gier, zabawek i sprzętów znajdujących się w świetlicy szkolnej,
  7. rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

3) Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć wpływ na ocenę zachowania.

4) Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty Zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.

5) Rodzic odbierający dziecko ze świetlicy zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu wychowawcy świetlicy.

6) Możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej może zostać zawieszona w przypadku, nieprzestrzegania regulaminu świetlicy.

§ 5.

Zadania nauczyciela świetlicy

 1. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
 2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego rocznego planu i miesięcznego planu pracy.
 3. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 4. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 6. Współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów.
 7. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
 8. Opracowanie regulaminu oraz planu pracy świetlicy.
 9. Zapoznanie uczniów i rodziców (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy i planem pracy.
 10. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.

§ 6.

Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia – codzienny kontakt z nauczycielem świetlicy, rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.
 2. Rozmowy telefoniczne w sytuacjach szczególnych

§ 7.

Dokumentacja świetlicy

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 3. Miesięczny plan pracy.
 4. Dziennik zajęć.
 5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 6. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

 § 8.

Wyposażenie świetlicy

Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:

 • Sprzęt audiowizualny.
 • Przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych.
 • Czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp.
 • Sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Podstawa prawna

Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 1078).

 • Dyrektor - ks. Henryk Wolff  
 • Zastępca dyrektora - Barbara Luchowska   
 • Edukacja wczesnoszkolna - Ewa Biernat, Milena Kapera, Emilia Wolak
 • Nauczyciel świetlicy - Anna Włoszczyńska 
 • Religia - ks. Artur Juzwa, prefekt szkoły
 • Język polski - Lucyna Moj 
 • Język angielski - Kamila Drabarek, Magdalena Stachów,  Beata Zubek, Katrzyna Ignaczuk
 • Język niemiecki - Dariusz Pięch
 • Język hiszpański - Juan Francisco Alvarez Fajardo
 • Muzyka - Agnieszka Dutka
 • Plastyka - Jacek Krzemianowski, Emilia Wolak
 • Historia -  Agnieszka Dutka
 • Wiedza i społeczeństwo - Agnieszka Dutka
 • Geografia - Małgorzata Salachna
 • Biologia -  Małgorzata Ostrowska
 • Chemia - Elżbieta Mamala
 • Fizyka -  Joanna Orzechowska
 • Matematyka - Małgorzata Krzemienicka – Duraj
 • Informatyka - Janusz Żaczek
 • Technika -  Ewa, Lipińska – Krzemianowska, Jacek Krzemianowski 
 • Wychowanie fizyczne - Agata Wrona, Adam Wrona
 • Edukacja dla bezpieczeństwa -  Jerzy Kiełb
 • Wychowanie do życia w rodzinie - Agnieszka Dutka
 • Doradztwo zawodowe - Joanna Taramina
 • Nauczyciel bibliotekarz - Zdzisława Mnich
 • Nauczyciel wspomagający - Izabela Ułasewicz, Janusz Pietrek
 • Pedagog specjalny - Anna Włoszczyńska, Maria Serafin
 • Pedagog - Barbara Luchowska

Dane ogólne szkoły

Diecezjalna Szkoła Podstawowa w Nysie jest katolicką szkołą ogólnokształcącą o uprawnieniach szkoły publicznej mieszczącą się w Nysie na ulicy św. Piotra 1A. Dyrektorem szkoły jest ks. Henryk Wolff, organem prowadzącym jest Diecezja Opolska. Szkoła powstała w roku szkolnym 2017/2018 w wyniku przekształcenia Diecezjalnego Gimnazjum założonego w 1999 roku przez Ordynariusza Diecezji Opolskiej księdza arcybiskupa Alfonsa Nossola.

Szkoła stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o chrześcijański system wartości. Szkoła jest otwarta dla wszystkich uczniów, którzy akceptują jej program.

Uczniowie

W roku szkolnym 2019/ 2020 szkoła liczyła 8 oddziałów. Do 4 oddziałów zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz 4 oddziałów klas V – VIII uczęszcza 143 uczniów.

Kadra Szkoły

W Diecezjalnej Szkole Podstawowej Nysie pracuje 35 nauczycieli. Kadra pedagogiczna o wysokich kompetencjach dba o wysoki poziom kształcenia i wychowania, kładąc duży nacisk na indywidualizację kształcenia.

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy wspólnotą uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców opartą na poszanowaniu godności człowieka. Naszym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia z uwzględnieniem jego indywidualności, w oparciu o podstawowe wartości chrześcijańskie.

WIZJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą stwarzającą uczniom warunki do pełnego rozwoju i przygotowującą ich do dorosłego życia.

 • Szkoła osiąga wysoką jakość kształcenia w oparciu o nowoczesną bazę dydaktyczną i efektywne metody nauczania.
 • W szkole prowadzone są innowacje pedagogiczne.
 • Szkoła stwarza warunki indywidualnego toku kształcenia dla wybitnie uzdolnionych uczniów.
 • Szkoła stwarza warunki indywidualnego kształcenia poprzez szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych i fakultatywnych.
 • Szkoła zapewnia indywidualną pomoc psychologiczno- pedagogiczną uczniomi ich rodzicom, szczególnie w wyborze dalszego kierunku kształcenia.
 • Szkoła stwarza możliwości rozwijania kompetencji międzykulturowych oraz przygotowuje ucznia do życia w świecie globalnym.
 • Szkoła jest organizatorem i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego środowiska.
 • Kadrę szkoły stanowią nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni o wysokich kwalifikacjach, ustawicznie doskonalący się, którzy są wzorem osobowym i autorytetem dla uczniów.
 • Rodzice uczniów pełnią rolę wiodącą w procesie wychowania, szkoła spełnia funkcję pomocniczą. Oddziaływania wychowawcze szkoły i domu rodzinnego są spójne i zgodne z przyjętym systemem wartości.
 • Specyfikę szkoły stanowi stosowanie systemu wychowawczego opartego na pełnym i wzajemnym zaufaniu w relacjach między wychowawcą a wychowankiem oraz na stałej gotowości i służenia młodemu człowiekowi życzliwą rada i pomocą, która stwarza między nimi szczególną więź, na wzór więzi rodzinnej.

WIZJA ABSOLWENTA

Nasz absolwent:

 • kieruje się w swoim życiu wartościami chrześcijańskimi,
 • jest odpowiedzialnym obywatelem swojej ojczyzny,
 • jest przygotowany do życia w świecie globalnym, z mnogością kultur, religii i ideologii,
 • jest samokrytyczny, odpowiedzialny za swoje życie i rozwój, ukierunkowany na samodoskonalenie się,
 • jest otwarty, szanuje drugiego człowieka, jest wrażliwy na potrzeby innych i gotowy do bezinteresownej pomocy,
 • reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej,
 • podejmuje dalsze kształcenie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami,
 • dba o kulturę języka ojczystego,
 • swobodnie posługuje się dwoma językami obcymi,
 • korzysta umiejętnie z różnych źródeł wiedzy w sposób celowy,
 • posiada kompetencje naukowo-techniczne
 • rozumie mechanizmy życia politycznego i gospodarczego,
 • jest przygotowany do odbioru różnych form kultury,
 • jest kreatywny i przedsiębiorczy,
 • dba o swoje zdrowie i rozwój fizyczny,

Regulamin uczniowski Diecezjalnej Szkoły Podstawowej w Nysie (wyciąg ze statutu szkoły). Zaopiniowano pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 30 sierpnia 2017 r.