Regulamin uczniowski Diecezjalnej Szkoły Podstawowej w Nysie (wyciąg ze statutu szkoły). Zaopiniowano pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 30 sierpnia 2017 r.

Uszczegółowienia dotyczą stroju szkolnego i korzystania z telefonów komórkowych.


Prawa i obowiązki uczniów


§ 44

Uczniowie mają prawo do:

 1. dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,
 2. życzliwego i podmiotowego ich traktowania,
 3. znajomości programu edukacyjnego, wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 4. sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania,
 5. zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 7. otrzymania pomocy w przypadku trudności,
 8. wpływania na życie szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim,
 9. wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,
 10. korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty niebędące jednostką samorządu terytorialnego.

§ 45

Uczniowie mają obowiązek:

 1. przestrzegania statutu szkoły,
 2. włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne,
 3. systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkolnych,
 4. kulturalnie i z szacunkiem, zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów – koleżanek i kolegów,
 5. godnego reprezentowania szkoły,
 6. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,


§46

Ustalony w szkole strój, ma wymiar wychowawczy. W szczególności:

 1. pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności;
 2. jednoczy wspólnotę uczniów;
 3. uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych;
 4. strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.

Pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy i skupiając się na tym, co w szkole najważniejsze, czyli na nauce ustala się następujące zasady dotyczące ubioru i wyglądu ucznia:

Ucznia obowiązuje czysty, estetyczny ubiór na co dzień, odświętny strój w czasie wyjść organizowanych przez szkołę oraz galowy w czasie uroczystości.

Strój galowy:

dla dziewcząt – biała klasyczna bluzka z długim lub krótkim rękawem, granatowa lub czarna spódnica (długość co najmniej do połowy uda) lub eleganckie spodnie w tych samych kolorach oraz klasyczne eleganckie buty w tej kolorystyce;

dla chłopców – biała klasyczna koszula z długim lub krótkim rękawem, granatowe lub czarne spodnie (ewentualnie garnitur) oraz klasyczne eleganckie buty w ciemnych kolorach.

Strój odświętny:

elegancki, w stonowanych kolorach, nie zawierający elementów stroju sportowego, stosowny do różnego rodzaju wyjść poza szkołę np. do teatru lub muzeum

Strój codzienny:

czysty, estetyczny wg osobistych upodobań co do stylu klasyczny lub sportowy;

dla dziewcząt – spódnica (długość co najmniej do połowy uda) lub spodnie (długie lub do kolan),

dla chłopców – długie spodnie o klasycznym kroju; w okresie letnim mogą być krótsze (do kolan);

Okrycia zakładane bezpośrednio na ciało nie mogą być przeźroczyste, mieć dużych dekoltów, powinny mieć długość zasłaniającą brzuch i ramiona.
Podczas pobytu w szkole nie nosi się nakryć głowy (czapki, kaptury).
Noszone ubrania, torby, plecaki nie mogą zawierać nadruków (także w języku obcym) ani emblematów o charakterze wulgarnym, obraźliwym, prowokacyjnym lub wywołującym agresję.


§47

I  Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:

 1. picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w szkole i poza nią,
 2. przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności,
 3. noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego,
 4. stosowania jakiejkolwiek formy przemocy,
 5. przynoszenia do szkoły gier i urządzeń elektronicznych (innych niż telefony komórkowe),
 6. nagrywania głosu i obrazu osób trzecich,
 7. farbowania włosów i stosowania makijażu, malowania paznokci,
 8. opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć.

II  Uczeń zobowiązany jest przed wejściem do sali, w której odbywają się zajęcia, biblioteki lub świetlicy, do wyłączenia telefonu i schowania go do plecaka.
III  Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego w trakcie zajęć jedynie za zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia lub sprawującego opiekę lub nauczyciela świetlicy, biblioteki.


§49

System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów.

1) Uczeń może być nagrodzony za:

 1. wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie;
 2. wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych;
 3. rzetelną naukę i pracę społeczną;
 4. dzielność i odwagę;
 5. 100% frekwencję.

2) Rodzaje nagród:

 1. pochwała wychowawcy wobec klasy;
 2. pochwała dyrektora wobec szkoły;
 3. list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców;
 4. nagrody książkowe z okazji zakończenia pracy w samorządzie uczniowskim i zakończenia roku szkolnego;
 5. nagrody rzeczowe.

3) Nagrodę, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku pozostałych – dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.
4) Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody dyrektora szkoły za osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza obowiązujący program nauczania.

5) Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.
6) Kary uczniowie otrzymują za:

 1. naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;
 2. notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce;
 3. naruszanie nietykalności cielesnej;
 4. brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, innych pracowników oraz osób poza szkołą;
 5. rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, pornografia, wagary);
 6. udowodnioną kradzież.

7) Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-dyscyplinującej.
8) Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.
9) System kar obejmuje:

 1. upomnienie wychowawcy lub nauczyciela;
 2. upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców;
 3. obniżenie oceny z zachowania;
 4. nagana dyrektora;
 5. złożenie wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły – w szczególnych przypadkach, jeżeli wszystkie podjęte wcześniej środki wychowawcze nie odnosiły pozytywnych rezultatów.

10) Dyrektor szkoły występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po uprzedniej rozmowie z jego rodzicami.
11) Szczególne przypadki, o których mowa w ust. 9 pkt 5, obejmują:

 1. świadome i ciągłe nieposzanowanie własnego zdrowia (nikotynizm, alkoholizm, narkomania);
 2. notoryczne stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i dorosłych;
 3. niszczenie mienia, kradzieże, popełnianie czynów przestępczych;
 4. ciągłe wagarowanie i niewypełnianie obowiązków szkolnych.

12) O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia w formie pisemnej.
13) Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może uchylić wymierzoną karę.
14) Rodzice ucznia mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od wymierzenia kary.
15) Wykonanie kary, za wyjątkiem kary wymienionej w ust. 9 pkt 4, może być zawieszone na okres jednego miesiąca, jeżeli uczeń uzyska poręczenie co najmniej jednego z niżej wymienionych organów szkoły:

 1. wychowawcy oddziału;
 2. samorządu uczniowskiego.

16) Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.

Zaopiniowano pozytywnie

na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 30 sierpnia 2017 r.