Procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych w Diecezjalnej Szkole Podstawowej

i Diecezjalnym Liceum Humanistycznym w Nysie

Procedury opracowane zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej są załącznikiem do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 26.08.2020 r. określającym zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

 1. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem (jednym z czterech), zgodnie z zaleceniami. O godz. 8.10 wejścia od strony ul. św. Piotra zostaną zamknięte. Uczniowie rozpoczynający zajęcia od późniejszej godziny wchodzą do szkoły od podwórza.
 2. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.
 3. Na terenie szkoły w czasie trwania zajęć mogą przebywać jedynie uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi.
 4. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi wchodzą do szkoły w maseczkach. Uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek we wspólnych przestrzeniach szkoły w czasie przerw: korytarze, biblioteka szkolna. Po zajęciu miejsca w klasie maseczkę można zdjąć i odpowiednio zabezpieczyć. Wychowawcy klas w porozumieniu z rodzicami mogą zadecydować o zakupie zapasowych maseczek jednorazowego użytku na potrzeby klasy. Zużyte maseczki można wyrzucać tylko do wyznaczonych pojemników w szkole.
 5. Uczniowie nie zmieniają miejsc w klasie i siedzą w ławce zawsze z tą samą osobą. W miarę możliwości i w czasie zajęć w mniejszych grupach (grupy językowe, fakultatywne i inne) zajmują osobne miejsca przy stolikach.
 6. Uczniowie korzystają jedynie z własnych przyborów i podręczników, przynoszą też własne materiały dodatkowe, np. karty wzorów matematycznych i chemicznych (dostępne do wydrukowania na stronie CKE) oraz atlasy.
 7. Za zgodą nauczyciela i tylko w celach edukacyjnych mogą korzystać z własnych telefonów komórkowych.
 8. W każdym pomieszczeniu znajduje się płyn do dezynfekcji, z którego można skorzystać dodatkowo przed lekcją. W salach wyposażonych w umywalki dostępne jest również mydło.
 9. Uczniowie odpowiadają z miejsca, na którym siedzą. Jeżeli podchodzą do tablicy lub do nauczyciela, zakładają maseczkę. W takiej sytuacji nauczyciel jest również zobowiązany do założenia maseczki.
 10. Nauczyciel przed rozdaniem uczniom przygotowanych materiałów (kart pracy, sprawdzianów itp.) dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki. Tę czynność powtarza, gdy odbiera je od uczniów.
 11. Uczniowie korzystający z kredy, mazaków i przyrządów koniecznych do wykonania zadań na tablicy przed ich użyciem dezynfekują ręce lub trzymają je przez chusteczkę jednorazową.
 12. Po opuszczeniu sali przez uczniów, jest ona wietrzona, a dyżurny przeciera płynem dezynfekującym blaty ławek. Wychowawcy wyznaczają dyżurnych, którzy spełniać będą swoje zadania w określonej sali lub na wskazanych zajęciach nie częściej niż raz dziennie. Przydział obowiązków odnotowany zostanie w dzienniku lekcyjnym.
 13. Wejście uczniów kolejnej klasy do sali lekcyjnej następuje po zdezynfekowaniu ławek i opuszczeniu jej przez dyżurnego.
 14. Na korytarzach szkolnych w czasie przerw obowiązuje ruch prawostronny.
 15. Pierwszeństwo w drzwiach mają osoby wychodzące z sali lekcyjnej lub budynku.
 16. Wychodzenie poza obręb budynku i podwórza jest dopuszczalne jedynie dla uczniów liceum na długiej przerwie i w uzasadnionych przypadkach. Po powrocie uczeń zobowiązany jest zdezynfekować ręce.
 17. Należy pamiętać o zaopatrzeniu się w śniadanie i napoje, ponieważ na terenie szkoły nie ma możliwości ich zakupić. Nie są również dostępne dystrybutory wody.
 18. Podczas przerw posiłki należy spożywać jedynie w klasach lub na otwartej przestrzeni, ponieważ na korytarzach szkolnych obowiązuje noszenie maseczek.

Procedury bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej w Diecezjalnej Szkole Podstawowej

Procedury opracowane zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej są załącznikiem do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 26.08.2020 r. określającym zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

 1. Do świetlicy przyprowadzane są tylko zdrowe dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez wskazanych w upoważnieniu opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Dzieci przyprowadzane do szkoły i korzystające ze świetlicy w godzinach 7.00 – 7.55 wchodzą do budynku szkoły wyznaczonym wejściem. Dzieci z klas I i IIA wejściem od ulicy Św. Piotra, dzieci klasy II B i kl. III wejściem od podwórza szkolnego.
 4. W wyznaczonym czasie rodzic przyprowadza dziecko i przy wejściu do budynku szkoły zdejmuje mu osłonę nosa i ust oraz przekazuje dziecko pracownikowi szkoły, który następnie przekazuje dziecko nauczycielowi świetlicy.
 5. Rodzic/opiekun prawny wchodzi z dzieckiem do wyznaczonej strefy rodzica w maseczce lub przyłbicy ochronnej oraz dezynfekuje ręce.
 6. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 7. Podczas zajęć świetlicowych podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości - dzieci nie bawią się wszystkie w jednym miejscu, ale wykorzystują całą wolną przestrzeń sali.
 8. Dzieciom przypominane są ogólne zasady higieny- ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Każdorazowo przy wejściu do budynku dzieci dezynfekują ręce.
 10. Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy) w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 11. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 12. Dzieci, pod nadzorem opiekunów, często i regularnie myją ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świym powietrzu.
 13. Podczas odbierania dziecka ze świetlicy  wyznaczonym czasie rodzic oczekuje na dziecko przy wejściu do budynku szkoły od strony podwórka. Rodzic informuje wychowawcę o swoim przybyciu używając domofonu znajdującego się przy drzwiach głównych lub własnego telefonu komórkowego dzwoniąc do wychowawcy świetlicy. Nauczyciel grupy wyprowadza ucznia na korytarz, troszcząc się o to, aby rodzic odebrał ucznia przy drzwiach wejściowych do szkoły.
 14. Rodzic/opiekun który podczas odbierania dziecka nie wchodzi na teren świetlicy, oczekuje na dziecko na podwórzu lub w wyznaczonej strefie rodzica zachowując zasady obowiązujące podczas przyprowadzania dziecka.
 15. Osoby przyprowadzające dzieci do świetlicy i odbierające je ze świetlicy szkolnej minimalizują czas przebywania na terenie szkoły. Po oddaniu dziecka rano, bądź odebraniu go po pobycie w świetlicy, niezwłocznie opuszczają teren szkoły.
 16. Codziennie powierzchnie użytkowe na terenie świetlicy (blaty, klamki, włączniki światła etc.), sprzęt i rzeczy używane przez dzieci oraz nauczycieli są dezynfekowane.
 17. Podczas zajęć świetlicowych dzieci korzystają wyłącznie z własnych przyborów szkolnych, nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 18. Z sali usunięte są przedmioty, zabawki, których nie można codziennie dezynfekować (np. pluszaki).
 19. Dzieci nie przynoszą do świetlicy żadnych własnych zabawek ani ulubionych przedmiotów.
 20. Jeżeli nauczyciel świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,wyznaczona osoba niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej do izolacji sali, dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (maseczka, rękawice, kombinezon), pomaga dziecku założyć maseczkę i rękawiczki. Pozostaje z nim, zachowując bezpieczną odległość, do momentu odebrania dziecka przez rodziców.
 21. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o sytuacji dyrektora szkoły oraz rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. (rodzic jest zobowiązany podać w Karcie Zgłoszenia numer telefonu, pod którym jest dostępny w godzinach prowadzonych przez szkołę zajęć opiekuńczo – wychowawczych.)
 22. Do przestrzegania postanowień niniejszych procedur zobowiązani są wszyscy nauczyciele świetlicy oraz rodzice/opiekunowie dzieci.

 

Nysa, 26.08. 2020 r.

Procedury bezpieczeństwa w Internacie Diecezjalnej Szkoły Podstawowej i Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie

w związku z zagrożeniem sanitarno – epidemiologicznym COVID-19

 

Procedury opracowane zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej są załącznikiem do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 26.08.2020 r. określającym zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

 1. W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Przy wejściu do internatu wychowankowie oraz pracownicy są zobowiązani do zdezynfekowania rąk.
 3. Wychowankowie internatu zobowiązani są do zachowania dystansu podczas pobytu w internacie, częstego mycia rąk ciepłą wodą z mydłem, zachowywania czystości w pokojach oraz częstego wietrzenia pomieszczeń.
 4. Wychowankowie mają obowiązek przechowywania własnych podręczników, przyborów szkolnych oraz rzeczy osobistych w przydzielonych im szafkach i ograniczenia dostępu do nich osób trzecich. Nie mogą zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Wychowankowie zobowiązani są do zachowania rygorów bezpieczeństwa i higieny w przestrzeniach wspólnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty poręczy krzeseł, powierzchnie płaskie np. blaty w pokoju cichej nauki.
 6. Przebywanie osób z zewnątrz w internacie jest ograniczone do niezbędnego minimum i ograniczone do wyznaczonych obszarów z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 7. Kontakt z rodzicami/opiekunami powinien odbywać się głównie z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 8. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, wychowanek jest izolowany od innych osób w wyznaczonym pomieszczeniu. O sytuacji zdrowotnej wychowanka niezwłocznie zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie oraz umożliwia się wychowankowi w skorzystaniu z teleporady medycznej.

 

Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego

(dotyczące czasu realizacji zajęć w czasie pandemii)

 1. Podczas zajęć wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe
 2. Zajęcia wychowania fizycznego w miarę możliwości należy prowadzić na otwartej przestrzeni ( w zależności od warunków pogodowych).
 3. Lekcje pojedyncze trwają 35 minut plus 10 minut na przebranie, higienę i opuszczenie szatni).
 4. Lekcje łączone trwają 1 godz. i 20 minut plus 10 minut na przebranie, higienę i opuszczenie szatni. ( nie dotyczy łączonej lekcji 7-8)
 5. Sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie odkażany.
 6. Wietrzenie Sali gimnastycznej odbywa się po każdych zajęciach.
 7. Przebieranie w szatniach odbywa się z zachowaniem porządku i odpowiedniego reżimu sanitarnego.
 8. Przed wejściem na salę gimnastyczną każdy uczeń odkaża ręce w dozowniku z płynem dezynfekującym.
 9. Po wejściu na salę (bez maseczek) uczniowie zajmują wyznaczone miejsca siadając w siadzie skrzyżnym w odpowiednich odległościach.
 10. Po zakończonej lekcji i przebraniu uczniowie opuszczają szatnię i strefę korytarza po dzwonku na przerwę.
 11. Kolejna grupa ćwiczebna wchodzi do szatni po zgodzie nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 12. Przejście grupy ćwiczebnej na zajęcia na terenie zewnętrznym odbywa się w zwartej, zorganizowanej grupie (maseczki nieobowiązkowe).
 13. Uczniowie korzystają z wody pitnej dostępnej w szkole podawanej przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 14. Kontakty z nauczycielami wychowania fizycznego w pokoju nauczycieli odbywają się w maseczkach z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 15. W klasach 1 – 3 SP obowiązuje harmonogram przyprowadzania i odbierania grup ćwiczebnych.
 16. W strefie korytarza obowiązuje ruch prawostronny.
 17. Decyzję o innych, nieujętych w powyższym regulaminie działaniach podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia.

Pamiętaj o 3 żelaznych zasadach:

 1. Mycie i odkażanie rąk
 2. Dystans społeczny
 3. Maseczki ochronne 

Adam, Agata Wrona 

Procedury bezpieczeństwa w czasie korzystania z obiadów na terenie Diecezjalnej Szkoły Podstawowej i Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie

 1. Pomieszczenia należące do kuchni należą do strefy żywienia i są odpowiednio oznaczone.
 2. Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w strefie ucznia i strefie rodzica.
 3. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 4. Stołówka należy do strefy żywienia a miejsca spożywania posiłków wyznaczone są z zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.
 5. Obiady wydawane są wg harmonogramu. Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej na stołówce przebywają w tych samych zespołach jak podczas zajęć szkolnych.
 6. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce.
 7. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją ręce.
 8. W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
 9. Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki i odbiera naczynia, wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek.

Procedury bezpieczeństwa w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Diecezjalnej Szkole Podstawowej i Diecezjalnym Liceum Humanistycznym w Nysie

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Diecezjalnej Szkole Podstawowej i Diecezjalnym Liceum Humanistycznym w Nysie czynny jest w poniedziałki i środy od godz. 7.45 do 12.00.

 1. Gabinet profilaktyczny wyposażony jest w środki do dezynfekcji powierzchni, środek do dezynfekcji rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, maski z filtrem FFP2 lub FFP3, okulary ochronne i przyłbice, fartuchy flizelinowe ochronne, fartuchy barierowe wodoodporne.
 2. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym może przebywać tylko jeden uczeń, który niezwłocznie po wejściu do gabinetu będzie miał wykonany pomiar temperatury ciała i zdezynfekowane ręce.
 3. W gabinecie obowiązuje zakrywanie nosa i ust.
 4. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: realizacja testów, sprawowanie opieki poprzesiewowej oraz czynne poradnictwo nad uczniami z problemami zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, stosuje następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.
 5. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym w ramach realizacji świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, zastosuje następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.
 6. Podczas udzielania świadczeń u ucznia/ pracownika, u którego objawy sugerują podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV2, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, zastosuje następujące środki: maska z filtrem FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch barierowy wodoodporny.
 7. W gabinecie przeprowadza się dezynfekcję powierzchni, w tym dezynfekcję blatów, klamek, używanego sprzętu medycznego 2x dziennie, a w razie potrzeby częściej, ponadto stosuje się częste wietrzenie pomieszczenia.
 8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia/pracownika dalsze postępowanie będzie przebiegało zgodnie z obowiązującymi procedurami na podstawie wytycznych MEN,MZ,GIS.