Informacja o funkcjonowaniu Diecezjalnego Liceum HumanistycznegoInformacja o funkcjonowaniu Diecezjalnego Liceum Humanistycznegoi Diecezjalnej Szkoły Podstawowej w Nysie od 19.10.2020 r.

W związki z przejściem powiatu nyskiego w strefę czerwoną zagrożenia epidemicznego w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 16.10.2020 r. informujemy o sposobach funkcjonowania liceum i szkoły podstawowej od 19.10.2020 r. Nauka w liceum od 19.10.2020 r. odbywa się w systemie zdalnym zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Wszystkie lekcje prowadzone są w formie wideo lekcji na platformie Teams i trwają po 35 minut. Uczniowie są zobowiązania do punktualnego zgłaszania się na lekcje i uczestniczenia w lekcjach z włączonymi kamerami. Zasady pracy w trybie zdalnym określa regulamin pracy zdalnej ustalony przez dyrektora szkoły po akceptacji rady pedagogicznej, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły. Z chwilą przejścia powiatu w strefę żółtą szkoła przejdzie na tryb pracy hybrydowy, co oznacza że, co najmniej 50% uczniów będzie realizowało zajęcia w szkole, a nie więcej niż 50% uczniów będzie się uczyć zdalnie. Uczniowie w naszym liceum będą naprzemienne, w cyklu tygodniowym realizować zajęcia w trybie zdalnym i stacjonarnym w następujących grupach:

 

Klasy

Liczba uczniów w trybie stacjonarnym

Liczba uczniów w trybie zdalnym

Grupa I

III LA, III LB, II LA, II LB, II B

98

56 + 2 ind

Grupa II

III LA, III LB, II U1, II U2, I U

94

60 + 2 ind

Nauka w szkole podstawowej od 19.10.2020 r. odbywa się w trybie stacjonarnym.W związku z funkcjonowaniem szkoły w strefie czerwonej zagrożenia epidemicznego zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dnia 26.08.2020 r. od poniedziałku tj. od 19.10.2020 r. wprowadzamy dodatkowe działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.Zajęcia dla uczniów klas VI, VII i VIII będą realizowane w jednej przydzielonej sali dla klasy, za wyjątkiem lekcji informatyki, techniki, muzyki, wychowania fizycznego oraz jednej z grup językowych, które muszą być realizowane w salach przedmiotowych.We wszystkich wspólnych przestrzeniach szkoły obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa oraz zachowywanie dystansu.Przychodzenie osób trzecich do szkoły i przebywanie w wyznaczonych strefach dla Rodzica ograniczone jest do sytuacji koniecznych.

Nysa, 18.10.2020 r.                                                                                                                                                           Dyrektor Szkoły