Dane dotyczące rekrutacji i informacji o szkole znajdziesz tutaj - ZOBACZ WIECEJ

Uczniom rozpoczynającym naukę w klasie I liceum proponujemy następujący plan kształcenia

REKRUTACJA 2024/2025

 DIECEZJALNE LICEUM HUMANISTYCZNE w NYSIE

 

 Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do matury, wybierz naszą szkołę.

 • Dotychczas 100% naszych absolwentów zdało maturę, uzyskując wyniki znacznie wyższe od średnich wyników w województwie i w kraju.
 • Oferujemy profile kształcenia umożliwiające studiowanie na kierunkach: politechnicznych, medycznych, humanistycznych, przyrodniczych i artystycznych.

  

PROFILE KSZTAŁCENIA:

 

W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy następujące profile kształcenia z językiem angielskim w zakresie rozszerzonym:

 • medyczny (biologiczno - chemiczny);
 • politechniczny (matematyczno-fizyczny);
 • biznesowy (matematyczno-geograficzny);
 • uniwersytecki (polonistyczno-geograficzny);

 

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE JĘZYKÓW OBCYCH:

 

Pierwszy język obcy- język angielski – kontynuacja, w grupie o poziomie zaawansowania dostosowanym do poziomu umiejętności językowych ucznia. Wymiar 18 godzin w cyklu kształcenia
(I i II klasa - 4 godziny tygodniowo, III i IV klasa - 5 godzin tygodniowo)

Drugi język obcy:

Kontynuacja nauki w zakresie podstawowym:

 • język niemiecki

lub

 • język hiszpański

Wymiar: 2 godziny tygodniowo przez 4 lata

  KRYTERIA KLASYFIKACJI DO GRUP JĘZYKOWYCH

 • język angielski – kwalifikacja wg poziomu zaawansowania na podstawie testu pisemnego i rozmowy w języku angielskim;
 • drugi język obcy – w roku szkolnym proponujemy;
  • język niemiecki – kwalifikacja do grup wg poziomu zaawansowania na podstawie testu pisemnego,
  • język hiszpański.

W przypadku, gdy liczba chętnych będzie większa od liczby miejsc w grupie – przydział  odbędzie się wg miejsca uzyskanego przez kandydata na liście rankingowej.

 

DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA:

 1. Zajęcia pozalekcyjne:
  • koła przedmiotowe (przygotowanie do olimpiad przedmiotowych),
  • koła teatralno – recytatorskie (przygotowanie do konkursów recytatorskich),
  • zajęcia rekreacyjno – sportowe,
   • koła sportowe,
   • sobotnie zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego
   • obozy letnie,
  • językowe projekty edukacyjne,
  • edukacja teatralna – wyjazdy na spektakle,
  • inne: szachowe, strzeleckie.

    2.  Indywidualny tok / program nauki dla uczniów zdolnych.

   3. Zindywidualizowane kształcenie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 KRYTERIA PRZYJĘCIA

 

O przyjęciu kandydata decydują:

 • wynik egzaminu ósmoklasisty
 • wyniki nauczania w szkole podstawowej,
 • rozmowa kandydata i jego rodziców z księdzem dyrektorem.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 215 punktów według następujących zasad:

1. wyniki egzaminu ósmoklasisty (maks. 100 p.),

 • wyniki z języka polskiego: 100% x 0,35 = 35 pkt.
 • wynik z matematyki: 100% x 0,35 = 35 pkt.
 • wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt.

2.oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 90 p.):

   - z języka polskiego i matematyki,

   - z języka obcego i dwóch przedmiotów kierunkowych w zależności od wybranego profilu kształcenia:

 • biologia i chemia
 • geografia i język polski
 • geografia i matematyka
 • fizyka i matematyka

Oceny z przedmiotów są punktowane wg następujących zasad:

za ocenę celującą kandydat uzyskuje 18 punktów,

za bardzo dobrą 17 punktów,

za dobrą 14 punktów,

za dostateczną 8 punktów,

za dopuszczającą 2 punkt.

 

3. inne osiągnięcia ucznia (maks. 25 p.):

A) udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i tematycznych (wykaz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu) (maks. 10 p.):

 • finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 10 p.,
 • wielokrotny finalista konkursu wojewódzkiego – 10p.,
 • finalista konkursu wojewódzkiego7 p.,

B) udokumentowane osiągnięcia sportowe lub artystyczne (maks. 4 p.):

 • na szczeblu międzynariodowym - 4pkt.,
 • na szczeblu krajowym - 3,. 
 • na szczeblu wojewódzkim – 2 p.,
 • na szczeblu powiatowym – 1 p,

C) stały wolontariat (maks. 3 p.),

D) uznana praca w samorządzie szkolnym (maks. 1 p.):

 • wzorowa ocena zachowania (2 p.),
 • uznana praca w samorządzie szkolnym (1 p),
 • udział w zajęciach kulturalno-artystycznych (1 p).

4. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie nauki kilka lokat punktowych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskują maksymalną liczbę punktów - 215 pkt.

O przyjęciu kandydata decyduje wynik rozmowy kandydata i jego rodziców z księdzem dyrektorem.

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 • wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I (formularz elektroniczny dostępny na stronie www.rekrutacjadiec.pl);
 • wykaz ocen z półrocza klasy VIII,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • zaświadczenie o udziale w konkursach przedmiotowych,
 • opinia księdza proboszcza (lub katechety),
 • trzy zdjęcia legitymacyjne.

 

 WAŻNE TERMINY:

 

 • składanie dokumentów do 07.06.2024 r.
 • rozmowy kandydatów i ich rodziców z Księdzem Dyrektorem – 17 – 20.06.2024 r.
 • dostarczenie informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty – 03.07.2024 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych – 05.07.2024 r., o godz. 1400,
 • podpisanie umowy o naukę (jako potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do szkoły) 06.07.2024 r. i 07.07.2024 r. od godz. 14.00,
 • testy językowe dla uczniów zakwalifikowanych do szkoły 06.07.2024 r. o godz. 10.00(część pisemna i ustna):
  • język angielski (część pisemna i ustna)
  • język niemiecki (część pisemna)