REGULAMIN INTERNATU DIECEZJALNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I DIECEZJALNEGO LICEUM HUMANISTYCZNEGO

W NYSIE

(modyfikacja sierpień 2019 )

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287);
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245

oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287);

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.

z 2003r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.)

 • Statut Szkoły

 

I  Postanowienia ogólne

Internat zastępuje wychowankowi dom rodzinny i stwarza warunki do rozwijania własnych zainteresowań, uzdolnień i dyspozycji. Przygotowuje wychowanka do samodzielnego uczestniczenia w życiu społecznym oraz uczy umiejętnego organizowania własnego życia zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Stara się wychowywać ludzi odpowiedzialnych, uczciwych, kulturalnych, zdyscyplinowanych i obowiązkowych.

II  Organizacja

1) Otwarcie lub likwidacja internatu następuje decyzją Organu Prowadzącego.

2) Kierownikiem internatu jest dyrektor szkoły.

3) Wychowawcy internatu, którzy są członkami Rady Pedagogicznej sprawują opiekę nad wychowankami:

 • służą wychowankom pomocą i opieką;
 • stwarzają wychowankom warunki do nauki i wypoczynku;
 • wychowawcy planują, realizują i oceniają działalność wychowanków;
 • wyrabiają u wychowanków samodzielność;
 • podnoszą i kształtują odpowiedzialność za stan powierzonego lub użytkowanego wychowankom mienia, przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa; wyrabiają u wychowanków właściwe nawyki w tym zakresie;
 • współpracują z rodzicami i nauczycielami;
 • wychowawcy są rzecznikami spraw wychowanków wobec rady Pedagogicznej;

4) Zajęcia w internacie rozpoczynają się o godz. 20.00 w dniu wolnym poprzedzającym dzień zajęć szkolnych, kończą się o godz. 18.00 w dniu zakończenia zajęć w szkole.

5) Wychowankowie internatu nie mogą przyjmować gości na terenie internatu – wyjątkiem są odwiedziny rodziców.

6) W czasie wolnym wychowankowie mogą wychodzić poza obręb internatu po uprzednim poinformowaniu wychowawcy.

7) Wyjście w każdym innym czasie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody wychowawcy, poprzedzonej informacją od rodziców lub opiekunów.

8) O nieobecności wychowanka w internacie w dniach nauki szkolnej rodzice lub opiekunowie wychowanka zobowiązani są powiadomić wychowawcę o okresie i przyczynie absencji.

9) Pozostanie w internacie w godzinach nauki szkolnej lub w dniach wolnych wymaga zgody kierownika internatu.

10) Ze względów bezpieczeństwa drzwi do pokojów wychowanków mogą być zamykane na klucz tylko w czasie ich nieobecności.

11) Wszelkie informacje związane z opuszczeniem internatu będą zapisywane w dzienniku internatu.

III  Rozkład dnia w internacie

8.00 – 15.15 – zajęcia lekcyjne

15.20 – 16.30 – czas wolny

16.30 – 18.00 – nauka własna

18.00 - kolacja

18.30 – 21.30 – nauka własna

21.30 – sprzątanie i wietrzenie sal, toaleta wieczorna

22.00 - cisza nocna

22.30 – zupełne wygaszenie świateł; możliwość palenia świateł w salach do godziny 23.00 po wcześniejszym uzyskaniu zgody wychowawcy;

IV  Wychowankowie internatu

1) O przyjęciu do internatu może ubiegać się uczeń:

 • mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd jest niemożliwy lub utrudniony;
 • w przypadku szczególnych, uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnymi bądź wychowawczymi, do internatu może być przyjęty uczeń z miejscowości będącej siedzibą szkoły – w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły.

2) Prawa wychowanka przebywającego w internacie określa Statut Szkoły, a ponadto wychowanek ma prawo do:

 • zakwaterowania i całodziennego, odpłatnego wyżywienia;
 • korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu, służących do nauki własnej, pogłębianiu zainteresowań i uzdolnień;
 • wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie i szkole oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach sportowych, technicznych, artystycznych prowadzonych przez placówki działające w środowisku;
 • korzystanie z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie;
 • przyjmowania w odwiedziny rodziców;
 • współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu;

3) Obowiązki wychowanka przebywającego w internacie określa Statut Szkoły, a ponadto wychowanek ma obowiązek:

 • systematycznie uczyć się, wykorzystując jak najlepiej czas i warunki do nauki;
 • współudziału w organizacji pracy i wypoczynku;
 • udzielania współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce;
 • utrzymania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych, ogólnodostępnych i otoczenia internatu;
 • regularnego uiszczania opłat za wyżywienie i zakwaterowanie;
 • poszanowanie sprzętu znajdującego się w internacie i dokonywanie na własny koszt napraw uszkodzeń zaistniałych na skutek zamierzonego działania;
 • przestrzeganie rozkładu dnia;

4) Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską oraz w przypadku niewywiązywania się z obowiązków, wychowanek może utracić prawo do zamieszkania w internacie.

5) Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje Dyrektor Szkoły.

6) Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo zamieszkania w internacie.

7) W internacie zabronione jest:

 • picie alkoholu, palenie papierosów, posiadanie i stosowanie jakichkolwiek środków odurzających w internacie i poza nim;
 • używanie w pokojach czajników elektrycznych, grzejników, żelazek, itp.;
 • używanie w pokojach otwartego ognia (np. zapalniczek, świeczek);
 • manipulowanie przy urządzeniach elektrycznych;
 • wprowadzanie osób obcych (z wyjątkiem rodziców);

V  Nagrody i wyróżnienia

 1. Wyróżnienie słowne wobec grupy;
 2. Adnotacja w dzienniku internatu;
 3. Pochwała kierownika internatu;
 4. Nagroda rzeczowa;
 5. List pochwalny wysłany do rodziców;
 6. Wniosek o podwyższenie oceny zachowania;

VI  Kary – za naruszenie regulaminu internatu

 1. Upomnienie ustne;
 2. Adnotacja w dzienniku internatu;
 3. Ograniczenie wyjść z internatu;
 4. Nagana kierownika internatu;
 5. Nagana z ostrzeżeniem wydalenia z internatu;
 6. Warunkowe pozostawienie w internacie;
 7. Wydalenie z internatu:
 • wniosek wychowawcy o wydalenie wychowanka z internatu wymaga większości bezwzględnej Rady pedagogicznej Szkoły;
 • odwołania od decyzji wychowawcy rozpatruje kierownik internatu i Rada Pedagogiczna Szkoły;