Regulamin uczniowski Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie (wyciąg ze statutu szkoły). Zaopiniowano pozytywnie na posiedzeniu

Rady Pedagogicznej 28 sierpnia 2019 r.

Uszczegółowienia dotyczą stroju szkolnego i korzystania z telefonów komórkowych.

 

Prawa i obowiązki uczniów

§  47

Uczniowie mają prawo do:

  1. dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,
  2. życzliwego i podmiotowego ich traktowania,
  3. znajomości programu edukacyjnego, wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  4. sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania,
  5. zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
  6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  7. otrzymania pomocy w przypadku trudności,
  8. wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim,
  9. wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,
  10. korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, z względnieniem przepisów prawa polskiego.

§ 48

Uczniowie mają obowiązek:

 1. przestrzegania statutu szkoły;
 2. włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne;
 3. właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych, systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkolnych;
 4. kulturalnie i z szacunkiem zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 5. godnego reprezentowania szkoły;
 6. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
 7. noszenia na terenie szkoły stroju określonego przez szkołę;
 8. mają obowiązek usprawiedliwienia w terminie do 7 dni nieobecności na zajęciach edukacyjnych;
 9. usprawiedliwiania nieobecności w szkole zgodnie z następującymi zasadami:
  1. usprawiedliwianie nieobecności ucznia niepełnoletniego jest obowiązkiem jego rodziców, który winni wypełnić w ciągu 7 dni po ostatnim dniu nieobecności w szkole w formie uzgodnionej z wychowawcą klasy; termin ten ulega skróceniu w okresach poprzedzających zakończenie semestru lub roku szkolnego; nieobecności muszą być usprawiedliwione najpóźniej na dzień przed konferencją klasyfikacyjną;
  2. wychowawca nie ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności - zwłaszcza na pojedynczych godzinach;
  3. uczniowie pełnoletni mogą usprawiedliwiać się sami, podając przyczynę nieobecności, lecz w przypadku usprawiedliwień budzących wątpliwości wychowawca ma prawo porozumieć się z rodzicami ucznia;
  4. w przypadku przewidywanej dłuższej nieobecności ucznia w szkole rodzice powinni poinformować o tym wychowawcę klasy;
  5. nieusprawiedliwione nieobecności mają wpływ na obniżenie oceny z zachowania.

§ 49

Ustalony w szkole strój, ma wymiar wychowawczy. W szczególności:

 1. pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności;
 2. jednoczy wspólnotę uczniów;
 3. uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych;
 4. strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.

Pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy i skupiając się na tym, co w szkole najważniejsze, czyli na nauce ustala się następujące zasady dotyczące ubioru i wyglądu ucznia:

Ucznia obowiązuje czysty, estetyczny ubiór na co dzień, odświętny strój w czasie wyjść organizowanych przez szkołę oraz galowy w czasie uroczystości.

Strój galowy:

dla dziewcząt – biała klasyczna bluzka z długim lub krótkim rękawem, granatowa lub czarna spódnica (długość co najmniej do połowy uda) lub eleganckie spodnie w tych samych kolorach oraz klasyczne eleganckie buty w tej kolorystyce;

dla chłopców - biała klasyczna koszula z długim lub krótkim rękawem, granatowe lub czarne spodnie (ewentualnie garnitur) oraz klasyczne eleganckie buty w ciemnych kolorach.

Strój odświętny:

elegancki, w stonowanych kolorach, nie zawierający elementów stroju sportowego, stosowny do różnego rodzaju wyjść poza szkołę np. do teatru lub muzeum

Strój codzienny:

1) czysty, estetyczny wg osobistych upodobań co do stylu klasyczny lub sportowy;

dla dziewcząt – spódnica (długość co najmniej do połowy uda) lub spodnie (długie lub do kolan),

dla chłopców – długie spodnie o klasycznym kroju; w okresie letnim mogą być krótsze (do kolan);

2) Okrycia zakładane bezpośrednio na ciało nie mogą być przeźroczyste , mieć dużych dekoltów, powinny mieć długość zasłaniającą brzuch i ramiona.

3) Podczas pobytu w szkole nie nosi się nakryć głowy (czapki, kaptury).

4) Noszone ubrania, torby, plecaki nie mogą zawierać nadruków (także w języku obcym) ani emblematów o charakterze wulgarnym, obraźliwym, prowokacyjnym lub wywołującym agresji.

§ 50

1) Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:

 1. picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w szkole i poza nią,
 2. używania wulgaryzmów oraz określeń obrażających godność osobistą osób drugich,
 3. przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z  procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności,
 4. noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego,
 5. stosowania jakiejkolwiek formy przemocy,
 6. korzystania z telefonu komórkowego i innego urządzenia elektronicznego podczas zajęć edukacyjnych, zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę,
 7. nagrywania głosu i obrazu osób trzecich,
 8. samowolnego opuszczania zajęć.

2) Uczeń zobowiązany jest przed wejściem do sali, w której odbywają się zajęcia, biblioteki lub sekretariatu, do wyłączenia telefonu i schowania go do plecaka.

3) Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego w trakcie zajęć jedynie za zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia. Poza zajęciami edukacyjnymi telefon i inne urządzenie elektroniczne ma być używane w trybie „cichym”.

§ 52

1) System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów.

2) Uczeń może być nagrodzony za:

  1. wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie;
  2. wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych;
  3. rzetelną naukę i pracę społeczną;
  4. dzielność i odwagę;
  5. 100% frekwencję.

3) Rodzaje nagród:

  1. pochwała wychowawcy wobec klasy;
  2. pochwała dyrektora wobec szkoły;
  3. list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców;
  4. nagrody książkowe z okazji zakończenia pracy w samorządzie uczniowskim i zakończenia roku szkolnego;
  5. nagrody rzeczowe.

4) Nagrodę, o której mowa w ust.3 pkt. 1 przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku pozostałych – dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.

5) Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody dyrektora szkoły za osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza obowiązujący program nauczania.

6) Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.

7) Kary uczniowie otrzymują za:

  1. naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;
  2. notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce;
  3. naruszanie nietykalności cielesnej;
  4. brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, innych pracowników oraz osób poza szkołą;
  5. rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, pornografia, wagary);
  6. udowodnioną kradzież.

8) Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-dyscyplinującej.

9)Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.

10) System kar obejmuje:

 1. upomnienie wychowawcy lub nauczyciela;
 2. upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców;
 3. obniżenie oceny z zachowania;
 4. nagana dyrektora;
 5. skreślenie ucznia z listy uczniów w drodze decyzji administracyjnej – w szczególnych przypadkach, jeśli wszystkie podjęte wcześniej środki wychowawcze nie odnosiły pozytywnych rezultatów.

11) O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia w formie pisemnej.

12) Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może uchylić wymierzoną karę.

13) Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od wymierzenia kary.

14) Wykonanie kary, za wyjątkiem kary wymienionej w ust. 9 pkt 4, może być zawieszone na okres jednego miesiąca, jeżeli uczeń uzyska poręczenie co najmniej jednego z niżej wymienionych organów szkoły:

  1. wychowawcy oddziału;
  2. pedagoga;
  3. samorządu uczniowskiego.

15) Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.