logotyp 05

Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w ramach: VI konkursu Programu Priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).

 

 

Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”

pn. „Termomodernizacja budynku Szkół Diecezjalnych w Nysie przy ul. Św. Piotra 1A”

realizowanego w ramach wsparcia finansowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

 

 

 

 1. Historia utworzenia Diecezjalnego Gimnazjum i Liceum Humanistycznego w Nysie.

 

            W roku 1994 r. w związku z powstaniem w Opolu pierwszego
w Polsce po II wojnie światowej państwowego uniwersytetu wraz
z wydziałem teologicznym, zrodziła się pilna potrzeba przeniesienia Wyższego Seminarium Duchownego z Nysy do Opola tak, aby kandydaci do kapłaństwa mieli możliwość podjęcia studiów wyższych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Równocześnie należy zaznaczyć, że po 1990 r. w Polsce następowała sukcesywna redukcja wojska.
W ramach programu redukcji wojska, zlikwidowano w Opolu kilka jednostek wojskowych, a zabudowania po nich przekazano pod zarząd wojewody opolskiego. W tej sytuacji, Biskup Opolski Alfons Nossol podjął starania, aby pozyskać kompleks powojskowych zabudowań wraz z otaczającymi działkami budowlanymi w Opolu, przy ul. Drzymały 1.
W tym samym czasie w Nysie powstała pilna potrzeba, by pozyskać zabudowania na cele tamtejszego szpitala. Doszło więc do porozumienia między władzami województwa opolskiego i Biskupem Opolskim, w wyniku którego, w zamian za część zabudowań Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie, Diecezja Opolska otrzymała zabudowania pokoszarowe w Opolu przy ul. Drzymały 1 wraz z otaczającymi działkami budowlanymi. Porozumienie o którym mowa pozwoliło władzom lokalnym w Nysie znacznie poprawić dostęp tamtejszej społeczności do służby zdrowia. Stało się to możliwe dzięki pozyskaniu przez tamtejszy szpital części zabudowań Wyższego Seminarium Duchownego, po jego przeprowadzce do Opola. W zabudowaniach poseminaryjnych urządzono przychodnie lekarskie, laboratorium oraz administrację szpitala miejskiego, tak, by gmach główny szpitala, gdzie do tej pory mieściła się administracja, przeznaczyć na nowe oddziały szpitalne.

            W związku z zaistniałą sytuacją: przeprowadzką Wyższego Seminarium Duchownego z Nysy do Opola i przekazaniem części zabudowań poseminaryjnych na potrzeby rozwoju szpitala, pojawiła się potrzeba nowego zagospodarowania pozostałych zabudowań poseminaryjnych w Nysie.
            Jednym z zadań Kościoła Katolickiego jest prowadzenie działalności edukacyjnej. Diecezja Opolska do 1999 r. nie posiadała na swoim terenie ani jednej szkoły katolickiej. W celu wzbogacenia ofert oświatowej naszego regionu, biskup opolski podjął decyzję o utworzeniu szkoły charakteryzującej się wychowaniem w duchu wartości humanizmu chrześcijańskiego oraz wysokim poziomem nauczania.

            Biorąc pod uwagę możliwości lokalowe, jakie zaistniały w Nysie po przeniesieniu Wyższego Seminarium Duchownego do Opola, Diecezja Opolska, podjęła się przystosowania obiektów w Nysie dla potrzeb Diecezjalnego Gimnazjum i Diecezjalnego Liceum Humanistycznego. Na pierwszym etapie zaadaptowano największe pomieszczenia dla prowadzenia zajęć lekcyjnych. Inne przeznaczono na potrzeby administracji, biblioteki, auli, na potrzeby pomieszczeń socjalnych, szatni itp. Pomieszczenia te zostały odpowiednio wyposażone w sprzęty i meble. Uzupełnieniem bazy lokalowej dla potrzeb edukacyjnych stał się internat, który tam również utworzono. Zaistniała więc możliwość zamieszkania na miejscu młodzieży uczącej się w Diecezjalnym Gimnazjum i Liceum Humanistycznym. To stworzyło nowe, lepsze możliwości edukacyjne dla młodzieży pochodzącej spoza Nysy.

Ostatecznie dzięki wydatnej pomocy Fundacji Porticus, Diecezja Opolska utworzyła, w należącej do niej części zabudowań po Wyższym Seminarium Duchownym, Diecezjalne Gimnazjum i Liceum Humanistyczne wraz z internatem, jak również Diecezjalny Dom Formacyjny.

 

 1. II. Zasady funkcjonowania Diecezjalnego Gimnazjum i Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie

            Diecezjalne Gimnazjum i Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie wraz z internatem rozpoczęły działalność 1 września 1999 r. jako placówki oświatowe niepubliczne o uprawnieniach publicznych. Dyrektorem został wówczas mianowany ks. mgr Henryk Wolff, który do tej pory kieruje szkołami.
Od początku swojej działalności szkoły otrzymują z Ministerstwa Edukacji Narodowej comiesięczną subwencją oświatową.

            Statut Diecezjalnego Gimnazjum oraz Liceum Humanistycznego określa cele placówek jako: edukacyjno-wychowawcze, opiekuńcze i kulturotwórcze. Szkoły są dostępne dla wszystkich, którzy pragną w nich się kształcić i akceptują jej statut. Realizując cele i zadania statutowe, Diecezjalne Gimnazjum i Liceum Humanistyczne w Nysie przez kolejne lata swojej działalności wyposażają uczniów w wiedzę humanistyczną, społeczną, matematyczno-przyrodniczą, techniczną i kulturową, zgodnie z programem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dla umożliwienia realizacji tych zadań szkoły rozwijają dodatkowe działy kształcenia w zakresie informatyki, nauki języków obcych, rozwijania uzdolnień muzycznych i plastycznych.
U wychowanków kształtowana jest postawa patriotyczna, z poszanowania uniwersalnych wartości moralnych, kultury powszechnej i narodowej, przekonań religijnych i ekumenicznych.

                       

III. Rekomendacja szkół

            Atutem Diecezjalnego Gimnazjum i Liceum Humanistycznego w Nysie jest troska o wysoki poziom nauczania i wychowania. Sprzyja temu mała liczebność uczniów w klasach (max. 20-22 osoby), bezpośredni kontakt nauczycieli z wychowankami i rodzicami, znajomość środowiska rodzinnego uczniów oraz zaangażowanie rodziców w życie szkoły. Ważnym elementem edukacji w szkole jest nauczanie języków obcych (5 godz./tyg. języka angielskiego i 3 godz./tyg. języka niemieckiego w gimnazjum oraz 5 godz./tyg. języka angielskiego i 3 godz./tyg. języka niemieckiego lub hiszpańskiego w liceum). Kształcenie językowe odbywa się w małych grupach dostosowanych do poziomu zaawansowania językowego uczniów. Na właściwy poziom nauczania duży wpływ posiada dobra organizacja zajęć w liceum. Ten etap edukacji ma przygotować młodzież do egzaminu maturalnego. Uczeń, z myślą o swoim egzaminie, uczy się wybranych przez siebie przedmiotów na poziomie rozszerzonym w grupach fakultatywnych. Istotnym wskaźnikiem pracy szkoły są losy absolwentów. Większość uczniów kończących gimnazjum (co najmniej 75% - 80%) kontynuuje naukę w naszym liceum. Z kolei zdecydowana większość absolwentów liceum kształci się na wybranych przez siebie kierunkach studiów.
            Na dobre wyniki nauczania szkoły wpływa także wysoka jakość kształcenia wszystkich uczniów. Świadczą o tym wyniki egzaminów zewnętrznych. Warto podkreślić, że 100% abiturientów Diecezjalnego Liceum Humanistycznego zdaje egzamin wstępny na studia. O wysokiej jakości kształcenia w humanistycznym liceum, oprócz wyników egzaminów zewnętrznych, świadczy miejsce szkoły w cieszącym się dużym prestiżem Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy”. W 2006 r. nasza szkoła zajęła 52. miejsce w Polsce i 3. miejsce w województwie opolskim, w 2008 r. 122. miejsce w kraju i 5. miejsce w województwie, w 2011 r. 50. miejsce w kraju i 3. miejsce w województwie, a w 2012 r. 20. miejsce w kraju i 1. miejsce w województwie. Na jakość kształcenia wpływa indywidualizacja kształcenia realizowana poprzez szeroką ofertę organizowanych zajęć pozalekcyjnych i indywidualny tok nauki dla uczniów zdolnych. Efektem takiej formy pracy są wyniki uczniów na olimpiadach i konkursach na szczeblu województwa i kraju.

Oprócz nauki szkoła umożliwia swoim uczniom rozwój zainteresowań artystycznych, kulturalnych, sportowych i formację religijną. Szkoła kształtuje także wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i środowiska naturalnego poprzez działania charytatywne i realizację projektów ekologicznych. W ramach współpracy międzynarodowej szkoła utrzymuje wieloletnie partnerstwo z dwoma szkołami w Niemczech. Uczestniczy także w projektach językowych organizowanych przez Program Unii Europejskiej Erasmus. W ramach tego programu współpracowały nasze szkoły ze szkołami w: Hiszpanii, na Węgrzech, w Niemczech, Austrii, Bułgarii, Turcji i Rumunii.

 1. IV. Diecezjalne plany utworzenia nowej Diecezjalnej Szkoły Podstawowej oraz rozszerzenie dotychczasowej bazy edukacyjno-dydaktycznej dla istniejących szkół.

            W 2012 r. pojawiła się możliwość rozwoju działalności edukacyjnej  w ramach istniejącego Diecezjalnego Gimnazjum i Liceum Humanistycznego w Nysie przez unowocześnienie ich bazy lokalowej. Zaistniała również możliwość uzupełnienia oferty edukacyjnej, dydaktycznej i wychowawczej o brakujący do tej pory szczebel podstawowy. Do tej pory Diecezja Opolska, między innymi ze względów lokalowych, dysponowała w ramach Diecezjalnych Szkół, jedynie ofertą edukacyjną na poziomie gimnazjum i liceum. Zaistniała jednak ogromna potrzeba uzupełnienia tej oferty o szkołę podstawową tak, aby w obrębie jednego zespołu szkół zamknąć cały cykl edukacyjno-wychowawczy na poziomie podstawowym i średnim.

Stało się to realne w związku z tym, że w ostatnich latach w Nysie wybudowano nowy kompleks medyczny, do którego przeniesiono zarówno gabinety lekarskie, jak i administrację szpitalną z zabudowań po Wyższym Seminarium Duchownym. W związku z tym, w 2010 r. Starostwo Powiatowe w Nysie zgłosiło chęć sprzedaży budynku po dawnym Seminarium Duchownym. W takiej sytuacji Diecezja Opolska, mając na uwadze historyczne powiązania całego kompleksu zabudowań z diecezją oraz realne zagrożenie sprzedania obiektu użytkownikom nie związanym
z Kościołem, podjęła starania o pozyskanie swojej dawnej własności, tak aby pozyskane zabudowania przeznaczyć na rozwój infrastruktury edukacyjno-wychowawczej dla istniejącego Diecezjalnego Gimnazjum i Liceum Humanistycznego oraz na utworzenie Diecezjalnej Szkoły Podstawowej. Na początku 2012 r. Starostwo Powiatowe w Nysie ostatecznie podjęło decyzję o sprzedaży pozostałej część nyskiego kompleksu poseminaryjnego.
Z inicjatywy Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai, Diecezja Opolska przystąpiła do negocjacji w celu nabycia zabudowań. Starostwo nyskie zdecydowało się sprzedać nieruchomość Diecezji Opolskiej. Budynek o którym mowa, wybudowany został w technologii tradycyjnej. Jest on murowany z cegły, czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony,
z dachem płaskim krytym blachą. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1655,12 m2, kubatura budynku wynosi 9526,8 m3. Budynek wyposażony jest w windę osobową o udźwigu 1600 kg.

            Nieruchomość stanowi integralną część obiektów przeznaczonych w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego na cele kultu religijnego, na cele usług edukacyjnych, zdrowotnych i usług oświaty. Obiekt o którym mowa, jest ściśle związany z zabytkowym kościołem pw. św. Piotra i Pawła.

W związku z reformą struktury systemu edukacji w Polsce, na wniosek Biskupa Opolskiego ks. Andrzeja Czai z dn. 25.01.2017 r. dotyczący przekształcenia Diecezjalnego Gimnazjum w Szkołę Podstawową, Gmina Nysa z dn. 3.08.2017 r. wpisała do ewidencji szkół niepublicznych Gminy Diecezjalną Szkołę Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. Nowa Diecezjalna Szkoła Podstawowa szkoła rozpoczęła swoja działalność z dniem 4.09.2017 r.  Utworzenie szkoły podstawowej wypełniło lukę w diecezjalnym systemie edukacyjnym.

Utworzenie Diecezjalnej Szkoły Podstawowej zbiegło się z podpisaniem umowy o dofinansowanie pomiędzy NFOŚiGW i Diecezją Opolską na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Szkół Diecezjalnych przy ul. św. Piotra 1A.” Pod koniec stycznia 2017 r. rozpoczęto prace termomodernizacyjne na elewacji zewnętrznej budynku, który w 2012 r. został odkupiony od Starostwa Nyskiego. Projekt termomodernizacyjny uzyskał dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przy współudziale środków własnych Diecezji Opolskiej.

 

O projekcie:

 

Decyzją Biskupa Opolskiego w roku 2013 został złożony wniosek przez Diecezję Opolską do NFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Diecezjalnych w Nysie przy ul. św. Piotra 1A. Wniosek nie otrzymał wówczas pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania. Jednak pod koniec roku 2015 otrzymaliśmy informację od NFOŚIGW, że istnieje szansa na przyznanie wsparcia finansowego na realizację zaplanowanych prac termomodernizacyjnych budynku Szkół. Diecezja Opolska podjęła decyzję o przystąpieniu do rozmów z NFOŚiGW celem negocjacji warunków dofinansowania. W roku 2016 trwały intensywne przygotowania do podpisania umowy o dofinansowaniu inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkół Diecezjalnych w Nysie przy ul. Św. Piotra 1A” co nastąpiło dn. 16.01.2017 r.

W międzyczasie w oczekiwaniu no podpisanie umowy Diecezja Opolska przeprowadziła konkurs ofert celem wyłonienia wykonawcy prac termomodernizacyjnych, których zakres i charakter został określony w Projekcie budowlanym (autor opracowania: mgr inż. arch. Krystyna Piecuch) oraz w Projekcie budowlanym remontu instalacji centralnego ogrzewania, wymiany węzła cieplnego jednofunkcyjnego oraz budowy instalacji solarnej do wspomagania podgrzewu ciepłej wody użytkowej (autor: mgr inż. Maciej Wyszyński). Protokołem z dn. ……… został wyłoniony wykonawca prac, którym została firma PHU „BUDOWA” S.C. Mariola Grech - Zbigniew Piotrowski  z siedzibą w Nysie przy ul. Piłsudskiego 62. Plac budowy został przekazany wykonawcy prac 20.01.2017 r. W dniu 30.01.2017 r. zostały rozpoczęte roboty budowlane.

Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, który został przyjęty przez NFOŚiGW i zostały zakończone w dn. 29.11.2017 r. co potwierdził protokół końcowy odbioru prac.

Zakres prac termomodernizacyjnych budynku Szkół Diecezjalnych w Nysie przy ul. Św. Piotra 1A

 

Dla przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach: VI konkursu Programu Priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” pn. „Termomodernizacja budynku Szkół Diecezjalnych w Nysie przy ul. Św. Piotra 1A” realizowanego w ramach wsparcia finansowego z NFOŚiGW zostały przeprowadzone następujące prace termomodernizacyjne budynku naszej szkoły:

 

 

 

zakres ogólny

 

- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych

- docieplenie ścian fundamentowych

- wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji

- wykonanie docieplenia stropodachu

- wykonanie docieplenia podłogi na gruncie

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wymiana opraw oświetleniowych

- modernizacja systemu przygotowania cwu

- modernizacja systemu grzewczego – źródło ciepła z sieci miejskiej, modernizacja wymiennika ciepła w węźle cieplnym

- modernizacja systemu grzewczego – wymiana instalacji CO

Szczegółowy zakres

 1. Docieplenie ścian zewnętrznych stropianem o współczynniku lambda: 0,032 W/mK , grubości 11 cm, współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,224 W/m2K - 1891,75 m2
 2. Docieplenie ścian fundamentowych styrodurem o współczynniku lambda: 0,034W/mK, grubości 11 cm, współczynnik przenika ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,224W/(m2K) - 178,47 m2
 3. Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną 100-160 o współczynniku lambda: 0,042 W/mK, grubości 21 cm, współczynnik przenika ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,173 W/(m2K) - 519,23 m2
 4. Docieplenie stropodachu wełną mineralną  granulowaną o współczynniku lambda: 0,042 W/mK, grubości 21 cm,  współczynnik przenika ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,178 W/(m2K) - 130,06 m2
 5. Docieplenie podłogi na gruncie styrodurem o współczynniku lambda: 0,034 W/mK , grubości 10 cm, współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,225 W/m2K - 647,21 m2
 6. Wymiana stolarki okiennej w ilości 111 szt., na stolarkę PCV o współczynniku przenikania ciepła  U = 1,1 W/m2K - 220,43 m2
 7. Wymiana stolarki drzwiowej w ilości 2 szt. na stolarkę drewnianą o współczynniku przenikania U = 1,5 W/m2K  - 8,81 m2
 8. Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe LED 320 szt. o łącznej mocy 14864 W - 320 szt.
 9. Modernizacja systemu przygotowania c.w.u., likwidacja bojlerów elektrycznych, centralne przygotowanie c.w.u.
  z wymiennika cieplnego , dodatkowo wspomaganie instalacja solarna montaż 24 kolektorów słonecznych o pow. 30 m2 i o mocy 22,78 kW - 1 kpl.
 10. Modernizacja systemu grzewczego - zmieniamy źródło na ciepło z miejskiej sieci , modernizacja wymiennika ciepłą w węźle cieplnym - 1 kpl.
 11. Modernizacja systemu grzewczego - wymiana instalacji CO - montaż 124 grzejników i 124 zaworów termoregulacyjnych, 1261 metrów rur , 400 m2 ogrzewania podłogowego - 1 kpl.

 

Źródła finansowania całkowitego kosztu przedsięwzięcia

Dotacja NFOŚiGW 648 664,00 zł – 30 %

Pożyczka NFOŚiGW 1 342 223,00 zł – 61,5 %

Środki Własne Diecezji Opolskiej 285 228,00 zł – 8,5 %

Koszt Ogółem 2 276 115,00 – 100 %